YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
FILOSOFIAN KOE
26.9.2012

Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa, esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri alakohtien enimmäispistemäärät.

1. Etiikassa erotetaan toisistaan normatiivinen etiikka ja metaetiikka.

a) Määrittele niiden välinen ero. (2 p.)
b) Anna esimerkkejä niistä ongelmista, joita nämä etiikan osa-alueet käsittelevät. (4 p.)

2. Suoran eli naiivin realismin mukaan ihminen saa havaintotietoa maailmasta juuri sellaisena
kuin maailma on. Mitä vastaväitteitä tämä kanta herättää?
<http://www.nem.tku.edu.tw/courses/modernity/2B/image/Magritte_1929_treachery-of-images.jpg>.

Luettu 11.8.2011.

3. Ihmiset auttavat toisiaan monin tavoin. Mihin ihmisten välinen altruismi perustuu?

4. Immanuel Kantin kategorinen imperatiivi on eräs etiikan keskeisistä teorioista.

a) Esittele Kantin teoriaa. (2 p.)
b) Pohdi kriittisesti, miten kategorinen imperatiivi soveltuu käytäntöön. (4 p.)

5. Millä perusteilla ihmisen on mahdollista uskoa, että muut ihmiset ovat samanlaisia persoonia kuin hän itse? Esitä vastaus tähän kysymykseen.

Sivu 2

6. Miten perustellaan väite, että olen tänään sama persoona kuin kymmenen vuotta sitten? Ihmisen persoonallinen identiteetti on yleensä katsottu pysyväksi. Mihin tämä kanta perustuu?


7. ”Sellainen yhteinen mahti, joka saattaa pystyä puolustamaan heitä ulkopuolisten hyökkäykseltä ja toistensa vääryyksiltä ja siten antamaan heille sellaisen turvan, että he voivat omalla työllään ja maan antimilla tulla toimeen ja elää tyydyttävästi, voidaan pystyttää ainoastaan niin, että kaikki heidän valtansa ja voimansa siirretään yhdelle ihmiselle tai yhdelle ihmisten kokoukselle, joka pelkistää tahdot äänten enemmistöllä yhdeksi tahdoksi. Se merkitsee, että yksi ihminen tai ihmisten kokous nimetään esiintymään heidän persoonanaan ja että jokainen tunnustaa olevansa auktori kaikelle, mitä persoonan haltija tekee tai teettää yleisen rauhan ja turvallisuuden asioissa; näin joka ainut alistaa tahtonsa hänen tahdolleen ja arvostelmansa hänen arvostelmalleen. Tämä on enemmän kuin suostumus tai sopimus, se on heidän kaikkien todellista ykseyttä yhdessä ja samassa persoonassa. Sen luo jokaisen ihmisen sitoumus jokaisen ihmisen kanssa, ikään kuin jokainen sanoisi jokaiselle, valtuutan tämän ihmisen, tai tämän ihmisten kokouksen, ja luovutan hänelle oikeuden hallita itseäni sillä ehdolla, että sinä luovutat oman oikeutesi hänelle ja valtuutat kaikki hänen toimintansa samalla tavoin. Kun tämä on tehty, se ihmisjoukko, joka on näin yhdistynyt yhteen persoonaan, on yhteiskunta, latinaksi civitas. Näin syntyy se suuri leviathan, tai oikeastaan, kunnioittavammin sanoen, se kuolevainen jumala, joka kuolemattoman Jumalan alaisena suo meille rauhan ja puolustuksen.”

Thomas Hobbes, Leviathan (Leviathan, 1651; suom. Tuomo Aho, 1999)

Thomas Hobbesin mukaan yhteiskuntasopimus tuottaa järjestäytyneen yhteiskunnan, joka on pysyvä ja turvallinen. Pohdi kriittisesti yhteiskuntasopimusteorian pätevyyttä.

8. ”Nykyaikainen perusoikeuskäsitys lähtee siitä, että yksilöllä tulee olla oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä. Yksityiselämän tarkka määrittely on vaikeaa. Siihen kuuluu muun muassa yksilön oikeus vapaasti solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin ja ympäristöön sekä oikeus määrätä itsestään ja ruumiistaan.”

Perusoikeuskomitean mietintö 1992: 3

Usein yksityisyyden suojaa on pidetty perusoikeutena. Arvioi yksityisyyden suojan merkitystä ihmisen elämässä.

Sivu 3

+9. Esittele ja vertaa kahta valitsemaasi käsitystä tieteestä ja tieteellisestä tiedosta.

+10. Konservatismi ja liberalismi ovat kilpailevia poliittisia teorioita. Kuvaa ja arvioi niiden filosofisia perusteita. Voit käyttää hyväksesi tehtävän numero 7 lainausta.John Stuart MillEdmund BurkeThomas Hobbes

Kuvat:

<http://eticaprofesional2010.files.wordpress.com/2010/11/j-s-mill.jpg>;

<
http://s3.amazonaws.com/pixmac-preview/000044764353.jpg>;

<
http://2.bp.blogspot.com/__ZuMrcfbX8w/S8TdQEY7KpI/AAAAAAAAAPo/ILRGw765iVU/s1600/ThomasHobbes.jpg>.

Luettu 11.8.2011.