FILOSOFIAN KOE 21.3.2012
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA


Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa, esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri alakohtien enimmäispistemäärät.
     
1.     Selitä seuraavien käsitteiden merkitys ja käyttö etiikassa:

a)     hyöty
b)     onnellisuus
c)     hyve.

2.     Nimeä filosofian keskeiset alueet ja anna yksi esimerkki kunkin alueen kysymyksistä.

3.     Usein etiikkaa pidetään tunneperusteisena. Miten tunteiden voidaan ajatella ilmenevän etiikan teorioissa ja arkielämässä?

4.     Ihminen on vastuussa monista asioista, esimerkiksi omien tekojensa seurauksista. Kuinka
vastuun rajat vedetään moraalifilosofiassa?

5.     Filosofisen ajattelun sokraattisessa perinteessä on vaadittu, että ajattelun ja päättelyiden tulee
olla rationaalisia. Mitä tällä tarkoitetaan? Valaise esimerkein.

6.     Vertaa kriittisesti toisiinsa eri käsityksiä tieteestä. Voit käyttää vastauksessasi alla olevia lai-
nauksia.  
   
”Samalla hänelle [Albert Einstein] oli koko ajan selvää, että teoreettinen fysiikka on vain yksi monista teistä maailmankuvan luomiseksi ja että fysiikan ’oli tyydyttävä kuvaamaan kaikkein yksinkertaisimpia kokemuksiamme luonnonilmiöistä, sillä ihmismieli ei kykene rekonstruoimaan kaikkia monimutkaisimpia ilmiöitä teoreettisen fysiikan vaatimalla hienosyisellä tarkkuudella ja johdonmukaisuudella’.”

Albrecht Fölsing, Albert Einstein. Elämäkerta (Albert Einstein: eine Biographie, 1993; suom. Seppo Hyrkäs 1999)

”Suuri osa humanistisista tieteistä ja yhteiskuntatieteistä näyttää omaksuneen filosofian, jota kutsumme – – ’postmodernismiksi’: älyllinen virtaus, jota määrittelee enemmän tai vähemmän
avoin valistuksen rationaalisen perinteen hylkääminen, teoreettiset rakennelmat ilman yhteyttä empiirisiin testeihin ja sellainen älyllinen ja kulttuurinen relativismi, joka pitää tiedettä vain ’tarinankerrontana’, ’myyttinä’ tai yhtenä sosiaalisena konstruktiona monien joukossa.”

(suomennos: YTL)
A. Sokal ja J. Bricmont, Impostures intellectuelles, 1997


7.     Suvaitsevaisuudella tarkoitetaan, että ihminen sallii toiselle tämän omat arvot ja elämäntavan, vaikka ei itse kannattaisi niitä. Välinpitämättömyys taas tarkoittaa, että nämä asiat ovat samantekeviä. Kumpi asenne on yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän toteutumisen kannalta tärkeämpi? Voit käyttää alla olevia kuvia virikkeenä.
                   
                 Kuvat: Tykografi 2010

8.     Poliittinen historia tuntee erilaisia valtio- ja yhteiskuntamuotoja. Mikä on nähdäksesi pätevä
tapa valita valtio- ja yhteiskuntamuoto ja oikeuttaa valinta? Perustele kantasi.
   
+9. Esittele eutanasiaa koskevaa keskustelua ja sen filosofista perustaa. Selitä tässä keskustelussa esiintyvät seuraavat teemat: tosiasiat, normit ja arvot, katsomukselliset väitteet sekä looginen päättely.
   
+10. Karl Marx sanoi, että filosofit ovat vain selittäneet maailmaa, vaikka tehtävänä on maailman
muuttaminen. Miten ja millä keinoin filosofit pystyisivät muuttamaan maailmaa? Perustele vastauksesi ja anna esimerkkejä filosofien yrityksistä muuttaa maailmaa.