YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA                            FILOSOFIAN KOE
                                                                                 13.3.2013

Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa, esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri alakohtien enimmäispistemäärät.

1. Filosofi Thomas Hobbes (1588–1679) sanoi, että ihmisen arvo on se hinta, mikä hänen palveluistaan ollaan valmiita maksamaan.
a) Kritisoi tätä näkemystä.
b) Esitä oma näkemyksesi ihmisarvosta.

2. Usein halutaan testata esitetyn väitteen totuutta. Millaisia totuuden kriteereitä on käytettävissä?

3. Kuntourheilija käyttää hormoneja kasvattaakseen lihaksiaan. Kilpaurheilija käyttää suorituskykyä parantavia hormoneja. Arvioi vertaillen molempien toimintaa moraalin näkökulmasta.

4. Tuloerojen kasvun seurauksia saattavat olla yhteiskuntarauhan heikkeneminen ja jako-oikeudenmukaisuuden vaarantuminen. Miten ja millä edellytyksillä voidaan perustella tuloerojen olemassaolo ja niiden ylläpitäminen?

5. Miten skeptikko perustelee väitteen ”Kaikkea pitää epäillä”?

6. Ihmisen tekoja voidaan selittää kausaalisesti ja intentionaalisesti (teleologisesti). Miten nämä kaksi selitystä eroavat toisistaan? Valaise esimerkein.

7.
a) Miksi suvaitsevaisuus on yhteisön toiminnan kannalta tärkeää?
b) Kaikkea ei voi suvaita. Missä menevät suvaitsevuuden rajat?

8. Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat taipuvaisia hylkäämään darvinismin useammin kuin muut eurooppalaiset.
a) Mitä vaihtoehtoja darvinismille tarjotaan?
b) Arvioi näitä vaihtoehtoja tieteenfilosofisesti.

+9. Kulttuurit eroavat toisistaan uskonnollisesti, taiteellisesti, tieteellisesti ja monilla muilla tavoilla. Kuvaile eroja ja pohdi, onko perusteltua väittää, että myös moraaliarvot ovat kulttuurisidonnaisia.

filosofia
+10. Antiikin perushyveitä olivat viisaus, oikeamielisyys, rohkeus ja kohtuullisuus.
a) Selitä, mitä hyveellä tarkoitetaan. (2p.)
b) Kuvaile perushyveiden sisältöä ja anna esimerkkejä yllä mainituista hyveiden lajeista. (4p.)
c) Onko varasteleva Robin Hood hyveellinen henkilö? (3p)