Suomen  Ateistiyhdistys  ry

Ateistien aatteellinen, etu- ja oikeusturvajärjestö
Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen ateistiyhdistys ry ja kotipaikka Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toimin­ta-alueena on koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys toimii ateistien etu-, oikeusturva- ja kult­tuurijärjestönä.

Tavoitteena on maan molempien valtiokirkkojen erottaminen val­tiosta ja niiden julkisoikeudellisen aseman lakkauttaminen se­kä tieteellisen maailman­katsomuksen levittäminen.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Harjoittaa valistus-, neuvonta-, kasvatus­- ym. työtä;

 • ylläpitää yhteyksiä ja yhteistyötä sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa, joilla on sa­mansuuntainen tavoite kuin yhdistykselläkin;

 • valvoo uskonnonvapauslain soveltamista ja nou­dattamista sekä ateistien ihmis- ja kansalaisoi­keuksien loukkaamattomuutta;

 • ajaa sellaisia lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka tur­vaavat uskonnottomuu­den ja ateismin vapau­den sekä näiden katsomuksien kannattajien kai­kenpuolisen tasa-arvoisen kohtelun muihin kan­salaisiin nähden;

 • edesauttaa ja ylläpitää uskonnottoman ja ateisti­sen kulttuurin kasvuedelly­tyksiä ja kehitystä sekä harjoit­taa tieteellistä ateismitutkimusta.

Yhdistys on poliittisista puolueista ja muista poliitti­sista ryhmittymistä riippumaton. Niin ikään se on kaupallisesti riippumaton ja sitoutumaton.

3 § Jäseneksi pääseminen

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä henki­lön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntö­jä, päätöksiä ja toimintaohjeita.

4 § Maksut

Jäseneksi hyväksytyt maksavat yhdistykselle jäsen­maksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen mar­ras-joulukuussa pidettävä syyskokous.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on tehtä­vä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheen­johtajalle tai ilmoitettava siitä suulli­sesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä jos

(a) hänellä on enemmän kuin yksi vuosi jäsenmaksu­rästejä;

(b) hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä ja pää­töksiä;

(c) hän toimii muutoin yhdistyksessä tai sen ulko­puolella tavalla, joka huomattavasti vahingoittaa yh­distystä.

Päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous paitsi kohdassa (a) mainitussa tapauksessa, jossa erottamisoikeus on yhdistyksen hallituksella. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saa­da suorittamiaan jäsenmaksuja takaisin.

6 § Hallitus

Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana on vuosiko­kouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, joka hoitaa sen asioita. Hallitukseen kuuluu puheenjoh­taja ja vähintään kaksi (2) tai enintään neljä (4) var­sinaista jäsentä sekä vähintään nolla (0) ja enintään kolme (3) varajäsen­tä. Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan sekä nimeää sihteerin, talou­denhoitajan ja muut toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai vara­puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhty­nyt.

Hallituksen tehtävänä on

 1. kokoontua puheenjohtajan tai, hänen estyneenä olles­saan, varapuheen­johtajan kutsusta käsittele­mään yh­distyksen kokoukselle esitettäviä ja muita toimintaa koskevia asioita sekä kutsua yh­distyksen kokoukset koolle;

 1. pitää jäsenluetteloa, päättää uusien jäsenten hy­väksymisestä yhdistykseen ja erottaa jäsenet, jos erottamisperuste on jäsenmaksujen laiminlyönti;

 1. valvoa yhdistyksen virkailijoiden toimintaa;

 1. huolehtia yhdistyksen raha-asioista, talouden­hoidosta ja vuosikertomuksista;

 1. valmistaa toimintasuunnitelma sekä tulo- ja me­noarvio syyskokouksen hyväksyttäviksi;

 1. suorittaa ne tehtävät, jotka sille on säädetty lais­sa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai va­rapuheenjohtaja, jompikumpi, yhdessä sihteerin kanssa.

7 § Tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja an­netaan vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosiko­kousta tilintarkas­tajien tarkastettavaksi. Tilintarkas­tajien on palautettava tilit tarkastuslausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuoden aikana hallituksen kut­susta kahteen (2) var­sinaiseen kokoukseen ja yli­määräisiin kokouksiin niin usein kuin asiat sitä vaa­tivat tai milloin sellainen on lain mukaan pidettävä.

Kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävällä kirjeellä. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Ko­kouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

Marras-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

(a) päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi vuodeksi;

(b) hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi;

(c) päätetään toimitsijain palkkioista;

(d) päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Tammi-maaliskuun aikana pidettävässä kevätko­kouksessa käsitellään seuraavat asiat:

(a) hallituksen kertomus ja tuloslaskelma sekä tase kuluneelta kalenterivuodelta;

(b) luetaan tilintarkastajain lausunto kuluneelta va­rainhoitokaudelta;

(c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä ti­li- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksel­le ja muille tilivelvollisille;

(d) valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset ja mahdolliset varajäsenet sekä kaksi (2) varsinaista ja yksi (1) varatilintarkastaja;

(e) keskustellaan ja päätetään muistakin mahdolli­sesti esille tulevista asioista huomioon ottaen yh­distyslain 24 §:n määräykset.

9 § Sääntöjen muutokset

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdis­tyksen vuosi­kokouksessa, jos kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä puoltaa.

10 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistyksen purkamisesta tehdään ehdotus yh­distyksen hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle, on se käsiteltävä kahdessa (2) seuraavassa, vähin­tään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä, yhdis­tyksen kokouksessa. Päätös yhdistyksen purkami­sesta pannaan täytäntöön, jos vähintään kolme nel­jäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa.

Mikäli yhdistys on edellisessä kohdassa sanotulla ta­valla päätetty purkaa, joutuu sen omaisuus Pääkau­punkiseudun vapaa-ajattelijat ry:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi.

***

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen ylimääräi­sessä kokouksessa 19.9.2003.

***


Sisällysluettelo:

Uusia suomenkielisiä kirjoja ateismista

Uudet kirjat löytyvät uusimmasta Jumalaton lehdestä

Yhteystiedot

Sähköposti

Puheenjohtaja:

Erkki Hartikainen
Käsityöläisentie 17 A 1
00750 Helsinki

Puhelin:
 
040 565 1271 (Puheenjohtaja Erkki Hartikainen)

Tämä on viimeksi päivitetty 20.2. 2009

Lue:

Jumalaton kulttuurilehti 2006-2008

Sudokut

Värisudoku Excelillä
Ilmaisia Numerosudokuja
Värisudokun rakennusohje

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:
 
·
ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa
 
Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

· teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

· deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

· ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

· agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

· uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

· ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Koulutus

Aikuistumiskoulu

Ateistien ehdotus lukion elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi

Ateistien ehdotus perusasteen elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi

Oikeustietoa

Oikeusministeriön lakitietokanta

Järjestötietoa

American Atheists on järjestö, joka ajaa ateistien oikeuksia Yhdysvalloissa.

Atheist Alliance International on järjestö, jonka jäsen Suomen Ateistiyhdistys on. Se on järjestö, joka koostuu itsenäisistä demokraattisista ateistijärjestöistä. Järjestöllä on laajat linkkivalikoimat ja paljon aineistoa.

AtheistNet on ateistien kohtaamispaikka netissä.

Australian ateistit

Buddhiwadi Foundation on intialainen rationalismia ja humanismia ajava yhdistys. Artikkeleita ja linkkejä myös ateismista, sekularistisesta humanismista yms. 

Council for Secular Humanism on Yhdysvaltojen sekularistihumanistien laaja ja laadukas kotisivu. Sivustossa on paljon artikkeleita sekularistisen humanismin ja ateismin olemuksesta.

CSICOP, The Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, skeptikkojen emoyhdistys

Darwin-seura, suomalainen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää evoluutiobiologian tuntemusta ja tutkimusta. Lisäksi tarkoitus on soveltaa evoluutioteoreettista lähestymistapaa myös muilla tieteenaloilla.

Ethical Atheist on kattava sivusto jossa taistellaan ateismia kohtaan uskovaisten maalailemia ennakkoasenteita kohtaan.

Evankelis-luterilainen kirkko on ateistien päävastustaja Suomessa.

FISH on yhtiö, joka myy EvolveFISH-sivustonsa kautta vapaa-ajattelullista materiaalia - pinssejä ja merkkejä yms.

Intian ateistit

ISIS: the Institute for the Secularisation of Islamic Society on yhdistys jonka tavoitteena on edistää rationalismia, sekularismia, demokratiaa ja ihmisoikeuksia islamilaisissa valtioissa.

Loesje on kansainvälinen järjestö, jonka toiminta koostuu ajatusta herättävien mietelausejulisteiden levittämisestä. Teemana ovat usein uskonnot kriittisessä sävyssä tarkasteltuna.

Länsi-Uudenmaan ateistit ry on kolmas suomalainen yhdistys, joka on ottanut nimeensä sanan ”ateismi”.

Moskovan eteistit

National Secular Society on vuonna 1866 perustettu järjestö Iso-Britanniassa.

Norwegian Heathen Society on norjalainen uskonnottomien järjestö.

Prometheus Books on kustantaja, jonka valikoimassa on satoja uskontoja ja paranormaalia kriittisesti tarkastelevia kirjoja.

Pääkaupunkiseudun ateistit ry on toinen suomalainen yhdistys, joka on ottanut nimeensä sanan ”ateismi”.

Rationalist International on maailmanlaajuinen rationalistijärjestö.

Saksan ateistit

Secular Student Alliance on yhdysvaltalainen opiskelijoiden järjestö.

Skepsis ry on suomalaisten skeptikkojen yhdistys

Suomalaisen ateismin aatteellinen kotisivu on tietysti http://www.ateismi.fi.

Suomen Ateistiyhdistys ry toimii ateistien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestönä.

Talk.Origins Archive on keskusteluryhmän talk.origins virallinen kotisivu, joka sisältää paljon materiaalia evoluutiosta kiinnostuneille. 

Tanskan ateistit

Totuuden ystävät -uskontokunnan käsitykset perustuvat tieteelliseen todellisuuskäsitykseen. 

Unkarin ateistit


Uskonnottomat juhlapuhujat ry tarjoaa puhujapalveluja uskonnottomiin juhliin.

Uskontojen uhrien tuki ry

Vapaa-ajattelijain liitto on järjestö, jonka varajärjestöksi Suomen ateistiyhdistys ry alun perin vuonna 1985 perustettiin. 

Keskusteluryhmiä

alt.atheism Ateistit keskustelevat keskenään ja väittelevät eri uskontojen edustajien kanssa. Monta sataa artikkelia päivässä.

sfnet.keskustelu.uskonnottomuus on keskusteluryhmä uskonnottomille.

Aineistoa muualla

Huomautus: Portaali (Internetistä puhuttaessa) tarkoittaa verkkopalvelua, joka omien toimintojensa lisäksi tarjoaa pääsyn useisiin muihin verkkopalveluihin. Tällöin portaali-sanaan on yleensä lisätty etuliitteeksi määritelmä portaalin luonteesta.

Ateist.org on skandinaavinen ateistiportaali

Ateismi on esitelmä ateismista

Ateisti FAQ on Sampo Syreenin kirjoitus ateismista

Atheist Network on laaja ateistiportaali

Atheis Parents on englanninkielinen portaali ateistivanhemmille

Bibelkritik  on raamattukritiikkiä toisella kotimaisella kielellä, suomalaisin voimin rakennettu tietopaketti

Cygnus' Study on laaja Raamattukritiikkisivusto

Detox on uskonnosta vapautuneen henkilön laaja satiirinen sivukokonaisuus. Sisältää kattavan linkkilistan niin ateistisille tieto- kuin huumorisivuille

Elämänkatsomustiedon oppikirja

Bertrand Russell: Miksi en ole kristitty?

Finlex on oikeusministeriön lakitietokanta. Tunne oikeutesi.

Humor at secular net on kokoelma pieniä lempeitä piloja ateismin ystäville

Ihmeellinen maailma on Skepsis ry:n sivustolta löytyvä kokonaisuus, josta löydät kriittistä tietoa ns. rajatiedosta ja erilaisista pseudotieteistä.

Kreationismin murskakritiikkiä sisältää Kari A. Tikkasen kirjoituksia ja kritiikkiä.

Kirkosta eroaminen www.erokirkosta.fi - nimi kertoo kaiken. Sivustolla on lomake, jolla voi tehdä valmiin eroilmoituksen. Postimaksukin on maksettu puolestasi!
 
Eroakirkosta.fi tiedotus Näille sivulle kerätään kaikki

eroakirkosta.fi -sivustoa koskeva uutisoinnin arvoinen aineisto.

Kuinka tunnistat huuhaan. Pohjautuu teokseen: Michael Shermer & Pat Linse: The Baloney Detection Kit. Skeptics Society, 2001.

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija - Kustannus Oy Vapaa Ajattelija on erikoistunut ateistiseen kirjallisuuteen.

Mormonismi.net Laajaa mormonismin kriittistä tarkastelua suomeksi.

Natural Causes Englanninkielinen sivusto täynnä mielenkiintoisia artikkeleita.


Posthumanismi -
Erkki Hartikaisen esitelmä posthumanismista

Sata syytä erota kirkosta on yksityishenkilön sivusto kirkosta eroamisen perusteista.


Siviilihautajaiset.fi - tietoa uskonnottomista hautajaisista. Sivustolta saat hautausohjekortin, joilla voit kertoa viimeisen tahtosi.

Sophia-etiikkatesti on eräs tapa testata vakaumusta.

The Atheism Web sisältää tietoa mm. ateismista

The rejection of Pascal's wager - a skeptic's guide to Christianity
on Paul N. Tobinin sivusto täynnä kristinuskon kriittistä tarkastelua.

The Secular Web, internet infidels
The purpose of the Internet Infidels is to provide a virtual library of information on non-theistic worldviews, including agnosticism, atheism, freethought, humanism, and secularism

The Skeptic's Dictionary on laaja sivusto täynnä skeptisiä artikkeleita pseudotieteestä yms.


Uskonnonvapaus.fi on sivusto,jonka tavoitteena on tarjota neutraalia tietoutta uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta.


Vapaus.net on suomalainen organisaatio, jonka tavoitteena on vapaan ajattelun edistäminen ja nuorten oikeuden ajaminen.


Vihreän rouvan turvapaikka on sivusto, jossa  on paljon uskontokriittisiä artikkeleita

Muuta tietoa (uutta ja vanhaa)

Edvard Westermarck: Siveys ja kristinusko (1907)

Esitelmä ateismista 30.10.2003

Esitelmä posthumanismista 16.2.2004  

Lausunto uskonnonvapauskomitean  mietinnöstä

Lausunto vihkimisoikeuden laajentamisesta

Lavanam on terrorism

Lavanam: Let all of us search for new means

Lavanam's open letter to Naxalite (Maoist) friends

Rolf Lagerborg (1907) Kristinuskon opetusta vai maallista siveys­kasvatusta

Write to Lavanam  
 

Alla olevan kirjan voit tilata osoitteesta: http://www.amazon.co.uk/

Alla olevien kansikuvien kirjoja voit
tilata osoitteesta: http://www.terracognita.fi/Jaakko Walleniuksen blogi

Hei!

Olen alkuvuoden mittaan koonnut mielestäni tähän mennessä laajimman Richard Dawkinsin ja Sam Harrisin uskonnollisia liikkeitä kritisoivan ajattelun suo­men­­kielisen esittelyn. Se on osoitteessa

 

http://uskoitseesi.blogs.fi/
 Jaakko Wallenius

Lue Jaakko Walleniuksen ajatuksia olemisesta osoitteesta

http://koti.mbnet.fi/hjw/

Ateistinobelisti José Saramago Suomessa

Lue Kimmo Sundströmin seloste kirjailijan haastattelusta osoitteesta 

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti137.html

 

Lue ilmaiseksi Internetistä Heikki Havinan teos Luonto ja kulttuuri, kokonaisvaltaista kulttuurikritiikkiä, 2005

 

Teos ylittää radikaalisuudessaan suunnilleen kaikki Pentti Linkolan kirjat. Erityisen mielenkiintoinen on ehdotus siitä, miten uskonnot ovat hävinneet vuoteen 3000 mennessä. Lukeaksesi kirja


webmaster@ateismi.fi