Jumalaton kulttuurilehti 43
Godless Culture Magazine 43


Lokakuu 2009
October 2009


Julkaisija: Suomen ateistiyhdistys ry
Sähköposti: info@ateismi.fiPublisher: Atheist Association of Finland
E-mail: info@ateismi.fiVerkkojulkaisun vastaava toimittaja fil. maist. Erkki Hartikainen

Editor of the net magazine: Erkki Hartikainen, MA

Tämä on viimeksi päivitetty 31.10.2009.
Last uppdate 10/31/2009.

Tärkeät asiat:
Important things:

14 kirjaa suomeksi
14 books in Finnish

Elämänkatsomustieto
Life View (in Finnish)

Sanasto
Sanasto

Peruskoulu
et1-2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9

Lukio
et10 et11 et12 et13 et14

Elämänkatsomiustieto, kotisivu
etkirjat

Dictionary of Atheism

Physics pages of Pekka T. Laakso

Tilaa kirja

In Finnish

Richard Dawkins
Maailman hienoin esitys
Evoluution todisteet

Maailman hienoin esitys

Maailman hienoin esitys on Richard Dawkinsin vastaus niille, jotka kyseenalaistavat luonnonvalintaan perustuvan evoluution, kuten kreationisteille, "älykkään suunnittelun" kannattajille ja muille historiankieltäjille.

Kuin rikospaikalle saapuva etsivä Dawkins kokoaa ja selostaa kiehtovat evoluution todisteiden kerrostumat: esimerkkejä evoluutiosta eläinkunnassa, puiden ja radioaktiivisten aineiden pitkälle menneisyyteen osoittavat kellot, ihmisen sukupuu ja molekyylibiologian ja genetiikan löydökset.

Käy ilmi, että evoluutio on kiistaton fakta ja ainoa teoria, joka selittää kaikki elämän piirteet.

Richard Dawkinsin kirjoissa yhtyvät taiteilijan ihastus luonnon kauneuteen ja tiedemiehen ymmärrys luonnon toiminnasta.

Suomentanut Kimmo Pietiläinen,
ISBN 978-952-5697-27-8,
ovh. 40 euroa.

tilaa kirja

Sisällysluettelo Contents
 1. Pääkirjoitus Editorial
  1. Pyhäinpäivä ja Pyhän piirit
  2. Oikeat vajaa-ajattelijat
   1. Religionskunskap - Kursplan
   2. Hivutustaktiikka Suomessa
  3. Miten Yleisradion kustannukset voitaisiin kattaa
  4. Merkillistä moniarvoisuutta
   1. Tampereen opetuspäällikkö: Uskonnonopetus pois kouluista!
   2. Mitä tasavertainen kohtelu on ja mitä se ei ole
   3. Onko kaikille yhteinen siveysopetus (etiikan opetus) mahdollista?
 2. Avoin kirje Vapaa-ajattelijain liitolle
 3. Beschwerde gegen Kirchenaustrittsgebühr gescheitert
 4. News
  1. Teach both evolution and creationism say 54% of Britons
  2. Al-Qaida calls for holy war against China
  3. Number of Americans with “no religion” still rising – research
  4. Religious and secular groups unite to condemn Obama’s faith-based welfare discrimination
  5. Bible Verse Banner Banned From Football Games
  6. International Blasphemy Day,
  7. Atheism going mainstream in Spain
  8. The Shroud of Turin has been reproduced
   1. The Shroud of Turin has been reproduced with medieval technologies
  9. Secular Group Challenges Catholic Church's Hold on Italian Life
  10. Research in New Zealand has shown that animals being slaughtered without pre-stunning do feel pain
  11. Debaptism on Sunday 25th October: 2nd National Day of Debaptism
 5. Behnood Shjaei and Safar Angooti to be executed 11 and 21 of October
 6. Profiles of the Godless
 7. EU president and human rights
 8. Child prisoners
 9. Gravitation
 10. Geometria
 11. Other magazines
  1. Decomposing Humanism: Why Replace Religion?
 12. Kyrkan startar egen mack
 13. Präst var full på begravning
  1. Helsingborg
 14. Suomi käännyttää pakkoavioliittoa paenneen iranilaisnaisen
 15. Helsingin terveyskeskus alkaa kirjata potilaiden uskonnot
 16. Opetushallituksen pääjohtaja: Uskonnonopetuksesta ei syytä luopua
 17. Opettajien ammattijärjestö ei ole ottanut kantaa uskonnonopetuksen muuttamiseen
 18. Onnea uudelle Suomen mestarille
 19. Kuoleman ja unohtamisen aikakirjat
 20. Onko olemassaolo olemassa?
 21. Viides kolonna
 22. Yleisöltä
  1. Keskustalaisuus
  2. Elinkeinoelämä Oy
  3. Marsilaisia ja marskilaisia
 23. Takinkääntäjät
  1. Jussi K. Niemelä
 24. Räyhäateistien ohjelma
 25. Einsteinin mietteitä
 26. Myönteisismi
 27. Suuret löytöretket
 28. Kenestä Suomen Berlusconi?
 29. Ateismin määritelmä
 30. Ateistin määrittelemä
 31. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 32. Uskonnon määritelmä
 33. Raamatun ristiriidat

Pääkirjoitus Editorial

Pyhäinpäivä ja Pyhän piirit

Erkki Hartikainen 30.10.2009

Huomenna on evankelis-luterilaisen kirkon pyhäinpäivä, huomenna ilmestyy uusi versio Ubuntusta ja huomenna teen pohjan Jumalaton -lehden marraskuun numerolle.

Tänään kävin tutkimassa lähikirjaston portaikossa olevaa kirjojen kierrätyshyllyä. Yllättäen sieltä löytyi täysin käyttämättömän näköinen lukion uskonnon oppikirja Pyhän piirit, Lukion uskonto osa 1, Otava 2004, ISBN 951-1-17240-9.

Kirjan lukemiseen meni kaksi tuntia, joten suosittelen samaa toimenpidettä kaikille narsismia sairastaville amatööriateisteille.

Kirjan tekijöistä tunnen vain Jaakko Heinimäen, joka on entinen oppilaani (opetin hänelle matematiikkaa lukiossa). Vähän harmittaa se, että Suomessa kuuluisin oppilaani on pappi.

Kuten missä tahansa kirjassa tässä teoksessakin on joukko kömmähdyksiä, mutta varsinaisia virheitä tässä kirjassa on vähemmän kuin Pekka Elon kaverien tekemissä kanonisoiduissa elämänkatsomustiedon oppikirjoissa.

Ruotsin "uskontotiedon" oppikirjoista tämä "oman uskonnon" oppikirja eroaa kirkkasti edukseen.

Toisin kuin Ruotsin oppikirjoissa uskontoja ja muita käsityksiä on esitetty hyvin jäsenneltyinä nippuina.

Ateismi on määritelty kirjassa oikein, ja Jahven olemassaoloon ei oteta mitään kantaa. Jeesuksen olemassaoloa on puolusteltu sillä, ettei ole todennäköistä, että Jeesus olisi kuvattu ristiinnaulituksi, jos hän ei olisi ollut olemassa. Tämä kömmähdys korjattanee, kun kirjaa uudistetaan.

Jos lukiossa ryhdytään opettamaan kaikille yhteistä "uskontotietoa", tulos on todennäköisesti huonompi kuin tämä kirja.

Uskontojen kielteiset piirteet on kirjassa esitetty hyvin suppeasti, mutta Ruotsin oppikirjoissa niitä ei ole esitetty ollenkaan.

Niihin kysymyksiin, joihin nyt arvosteltu kirja ei anna vastauksia, vastaukset löytyvät aineistosta et10 et11 et12 et13 et14.

Oikeat vajaa-ajattelijat

Erkki Hartikainen 14.10,2009

Vapaa-ajattelijain liiton kaapanneet humanistiliittolaiset ovat todellisia vajaa-ajattelijoita.

He pohdiskelevat "Ruotsin uskontojen opetuksen opetussuunnitelman suomentamista" vaikka on ollut vuosikymmeniä tiedossa, että opetussuunnitelma on ympäripyöreä eikä sido mihinkään. Seuraavassa koko opetussuunnitelma ruotsiksi tämän päivämäärän sivuna:

Religionskunskap - Kursplan

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. Att bearbeta existentiella frågor och trosfrågor och att betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig utvecklingsprocess. Varje människa reflekterar över sådana frågor och behöver tillägna sig redskap i form av traditioner, språk och symboler för att söka mening i de frågor som hon ställs inför i livet.

Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religion. Fördjupade kunskaper om religion och livsåskådning möjliggör detta. I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv. Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för tolerans.

Ämnet bidrar också till att fördjupa kunskaperna om och problematisera grundläggande demokratiska värden som människans egenvärde, människors lika värde och omsorg om de svaga. Ett syfte med ämnet är att öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en handlingsberedskap inför exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor. Religionskunskapen syftar också till en ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven

– reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller hennes liv,

– fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk tid,

– utvecklar förståelse av samhällens och religioners ömsesidiga påverkan, såväl i nutid som i ett historiskt perspektiv,

– utvecklar förståelse av hur kristendomen påverkat det svenska samhället,

– utvecklar kunskap om olika religioners påverkan på det svenska samhället,

– blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen,

– utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande,

– får uppleva olika estetiska uttryck som musik, dans och konst och får möjlighet att gestalta sina kunskaper i ämnet med hjälp av sådana uttrycksformer.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

I alla tider har människor sökt sin väg i tillvaron och reflekterat över dess villkor. Detta har tagit sig uttryck i symboler och riter, religioner och livsåskådningar. Omvärlden är i ständig omvandling och påverkas av människors ställningstaganden i religion och livsåskådning.

Religionskunskap har både ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. Det individuella perspektivet ger möjligheter att bearbeta de egna livsfrågorna. I det samhälleliga perspektivet bidrar ämnet till en förståelse av religion som ett mångfasetterat fenomen bland andra i samhället. Ämnet belyser religionens olika former och funktioner. Religion skall uppfattas i vid betydelse. I många kulturer är religion något allomfattande som hänför sig till människans relation till hela sin tillvaro. I ett historiskt perspektiv framstår tydligt hur religionen format individers och kulturers uttryckssätt.

Livsfrågor och livstolkning

Religionskunskapsämnet har som utgångspunkt människans frågor inför livet och tillvaron oavsett om dessa uttrycks religiöst eller inte. Att medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna hör till ämnets kärna. Varje människa har en mer eller mindre uttalad strävan att finna sammanhang i, tolka och tyda tillvaron. Detta kommer till uttryck i traditioner, riter, berättelser och myter.

Etik

Att kunna betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig, livslång process. Etiska frågor berör varje människa genom att hon i konkreta upplevelser möter frågor som har med gott och ont, rätt och orätt att göra. Vardagens etiska frågor är en utgångspunkt för reflektioner och diskussioner i ämnet religionskunskap. Diskussionen om de etiska frågorna kan fördjupas genom kännedom om etiska regler, tankar och system från olika religioner och livsåskådningar.

Tro och tradition

I olika religioner är begreppet tro centralt. Det kommer till uttryck i texter, kult, symboler, konst och etiska ställningstaganden. De traditioner eleverna själva bär med sig från olika kulturer utgör en del av ämnet. Jämförelser mellan religioner från olika världsdelar och tidsepoker ger viktiga bidrag till interkulturell och historisk förståelse. Ämnet ger möjligheter till ökad förståelse av såväl den egna som andras religioner, livsåskådningar, traditioner och kulturer.

Det finns likheter och skillnader mellan religioner. Likheterna kan skapa en samhörighet mellan religioner medan skillnaderna kan skapa motsättningar som ibland utmynnar i konflikter. En grundsten i ett mångkulturellt och demokratiskt samhälle är att människor är lika värda trots sina olikheter. Mot denna bakgrund ligger det i ämnets karaktär att såväl likheter som skillnader uppmärksammas.

Ett gemensamt ursprung finns för de tre religionerna kristendom, judendom och islam. Religionskunskapsämnet ger fördjupad kunskap om dessa religioner, som har haft och har stor betydelse för människor och samhällen. Västerländsk kultur och samhällsutveckling har under lång tid påverkats och påverkas av kristendomen och dess värderingar. Det svenska samhället är starkt influerat av kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och traditioner. En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om Bibeln och kyrkoåret. Psalmer, sånger, etiska principer och sedvänjor ger uttryck för kristen tro i olika tider. På liknande sätt har andra religioner och livsåskådningar sådana uttrycksformer. I ämnet studeras både de etablerade religionerna och nya religiösa rörelser och fenomen. Likaså ingår att studera hur kulturer och traditioner varierar i olika minoritetsgrupper i Sverige.

Ämnet belyser samlevnad och jämställdhet ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv. I detta ingår även att behandla konsekvenser av ställningstaganden i religiösa frågor för livsbeslut och relationer mellan människor.

Estetiska uttryck och gestaltningar utgör en viktig del i religionen och därmed också i ämnet. Tolkning och erfarenhet av musik, konst, riter och högtider är komplement till mer teoretisk kunskap. Upplevelse- och känslodimensionerna i ämnet ger möjligheter till fördjupade insikter och personligt engagemang.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall
– kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån vardagliga situationer eller med hjälp av bilder, sånger och texter från t.ex. barn- och ungdomslitteratur,

– kunna samtala om etiska problem och motivera sina ställningstaganden,

– kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelser liksom berättelser från några andra religiösa traditioner och känna till vad de betyder för dem som brukar dem.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall
– kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor,

– kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden,

– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur,

– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,

– ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa sammanhang.

Bedömning i ämnet religionskunskap

Bedömningens inriktning

Elevens reflektioner angående frågor om rätt och orätt, rättvisa och relationer samt frågor kring livets ursprung, mål och mening, synen på människa och samhälle samt frågor om gudstro och gudsuppfattning skall ligga till grund för bedömningen av hans eller hennes kunskaper i ämnet.

Bedömningen skall också gälla elevens förståelse av vad religion innebär och vilka uttryck den tar sig. Elevens förståelse av sambanden mellan religionens olika dimensioner skall också beaktas. Ytterligare en bedömningsgrund är elevens kunskap om religionens funktion i samhället och religionen som en del av kulturen. Elevens kunskaper om hur några världsreligioner gestaltas samt hur den kristna traditionen präglat vår kultur skall också bedömas. Dessutom skall bedömningen gälla kunskaper om andra religioner. Härvid skall särskilt förmågan att uppfatta och förstå grundläggande likheter och skillnader mellan olika religiösa traditioner beaktas.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven formulerar tankar i för honom eller henne viktiga livsfrågor och känner till andra synsätt än sitt eget.
Eleven upptäcker och bearbetar etiska frågor och problem.
Eleven reflekterar över symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i kristendomen och några andra världsreligioner.
Eleven urskiljer såväl likheter som skillnader mellan olika religiösa traditioner.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven jämför sina egna ståndpunkter i livsfrågor och etik med tankar och handlingar i olika religioner och livsåskådningar.
Eleven knyter samman religiös tro och tradition med företeelser som musik, litteratur och socialt liv samt ger exempel på hur tro och tradition har påverkat och påverkar människor och samhällsliv.
Eleven använder sina kunskaper för att reflektera över hur tro och värderingar förändras såväl för den enskilda människan som i samhället.
Eleven formulerar frågor inom området tro och livsåskådning, söker svar och gestaltar på ett insiktsfullt sätt sina kunskaper.

Hivutustaktiikka Suomessa

Muistan kuinka Eino Huotari yritti Vapaa-ajattelijain liiton liittoneuvostossa puolustaa Ruotsin uskontojen opetusta sillä, että opetussuunnitelmiahan on noudatettava.

Ruotsin oppikirjoissa on puolet kristinuskoa kristittyjen kirjoittamana ja puolet muita uskontoja kristittyjen kirjoittamana. Vapaa-ajattelijain liitto omistaa yhden täydellisen kirjasarjan, jonka olen lukenut. Minulta kirjat jäivät eduskunnan valiokunnassa Irina Krohnille, joka ei ole tiettävästi palauttanut kirjoja. Mainittakoon, että Irina Krohn on samalla tavalla uskontomyönteinen kuin isoisänsä Sven Krohn.

Kun Pekka Elon virka ei enää millään tavalla riipu elämänkatsomustiedon olemassaolosta, hän on voinut käyttää aikansa siihen, mihin hän eduskunnan sivistysvaliokunnan silloisen puheenjohtajan Mikko Ekorren mukaan pyrki, ympäripuhumaan älyllisesti vajavaisia ihmisiä Ruotsin mallin taakse.

Onneksi evankelisluterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä opetusministeri kannattavat nykyistä mallia.

Hävettää, että tein niin kauan töitä moisten vajaa-ajattelijoiden hyväksi.

Norjan malli on sama kuin Ruotsin malli lukuun ottamatta oppiaineen nimeä. Norjassa oli kauan sitten suunnilleen sama malli kuin nykyisin Suomessa, mutta maailman johtaviin ihmisoikeusrikollisiin järjestöihin kuuluva Norjan humanistijärjestö sai aikaan muutoksen Ruotsin mallin mukaiseen uskontojen opetukseen. Sittemmin Euroopan humanistijärjestön puheenjohtajana toiminut norjalainen Steinar Nilsen on pyytänyt englanniksi anteeksi Norjan humanistien tekosia.

Kutsuttakoon humanisteja vastaisuudessa jumalisteiksi!

Miten Yleisradion kustannukset voitaisiin kattaa

Erkki Hartikainen 1.10.2009

Lakataan antamasta osaa yhteisöveron tuotosta valtiokirkoille, ja annetaan vastaava summa Yleisradiolle.

Lakkautetaan yliopistojen jumaluustieteelliset tiedekunnat, ja syntynyt säästö ohjataan Yleisradion käyttöön.

Lopetetaan koulujen mielipideopetus, ja rahoitetaan syntyneellä säästöllä Yleisradion tieto-, tiede jne. ohjelmat. Nämä ohjelmat annetaan maksuttomasti myös koulujen käyttöön (jos ostetaan kaupallisesti tuotettuja ohjelmia, niiden oikeudet ostetaan samalla myös kouluissa esittämiseen).

Viihteeksi katsottavat Yleisradion ohjelmat (esimerkiksi elokuvat, näytelmät jne.) rahoitetaan mainostuloilla.

Merkillistä moniarvoisuutta

Tampereen opetuspäällikkö: Uskonnonopetus pois kouluista!

Ilta-Sanomat 03.10.2009 11:48   

Tampereen kaupungin opetuspäällikön Veli-Matti Kanervan mukaan uskonnonopetus pitäisi siirtää kouluista kirkon vastuulle. Hänen mielestään kouluissa pitäisi opettaa kaikille yleiseettistä elämänkatsomustietoa.

- Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta uskonnonopetuksen kirjo on hankala, Kanerva sanoo Aamulehdessä.

Kanerva kertoo, ettei hän vastusta kirkkoa ja uskontoa. Hänen mielestään uskonnonopetuksesta olisi kuitenkin luovuttava yhteiskunnan moniarvoisuuden ja oppilaiden tasavertaisen kohtelun takia.

Uskonnonopetuksen ongelmat nousivat Tampereella esiin, kun osa Aleksanterin koulun oppilaiden vanhemmista närkästyi seurakunnan järjestämästä luokkaleiristä. Vanhempien mielestä leiriltä pois jäävät lapset joutuvat eriarvoiseen asemaan.

Piispa Matti Revon mielestä uskonnonopetus palvelee monikulttuurista yhteiskuntaa ja edistää tasa-arvoa. Lisäksi lapset oppivat kunnioittamaan toisiaan.

- Pitäisikö kolmen prosentin vähemmistöön kuuluvan pienen närkästyneen ryhmän perusteella kieltää enemmistöltä oikeus saada uskonnonopetusta, Repo ihmettelee Aamulehdessä.

Mitä tasavertainen kohtelu on ja mitä se ei ole

Erkki Hartikainen 3.10.2009

Tampereen opetuspäällikkö tarkoittaa Ruotsin mallin mukaista opetusta. Tämä malli on tulossa myös Venäjälle.

Ruotsissa evankelis-luterilaiset tekevät sekä kristinuskoa että muita uskontoja käsittelevät osiot. Venäjällä ortodoksit tekevät kristinuskoa käsittelevät osiot, muslimit islamia käsittelevät osiot ja sikäli kuin muita osioita tulee, ne tekee jonkin uskonnon edustaja.

Pekka Elon ja Satu Honkalan mukaan Suomen elämänkatsomustiedossa ei saa puhua ateismista. Sellainen olisi liian radikaalia.

Kun Pekka Elo oli venäläisen koulun uskontojen historian ja siveysopin opettajana, hän sanoi, etteivät oppilaat ole kiinnostuneita ateismista eikä sellaisen opettaminen olisi sopivaakaan.

Kansalais- ja poliittisia oikeuksien käsittelevän yleissopimuksen mukaan vanhemmilla tai laillisilla holhoojilla on ensisijainen oikeus päättää lastensa uskonnollisesta ja siveellisestä kasvatuksesta. Tätä oikeutta ei siis ole Suomen eduskunnalla, opetushallituksella tai Tampereen opetuspäälliköllä.

Tasavertainen kohtelu ei tarkoita mitään yllä olevista malleista. Tasavertainen kohtelu on käytännössä ja Pohjoismaiden olosuhteissa mahdollinen vain, jos sekä uskonnon että elämänkatsomustiedon opetus poistetaan kouluista.

Kun näin ei menetellä eduskunnan, opetushallituksen ja koulaitoksen suvaistemattomuuden takia, on paras säilyttää nykyinen tilanne. Jos halutaan säästää jossakin, opetusryhmän pienin koko voidaan nostaa kolmesta takaisin viiteen. Tällöin luterilaisen uskonnon tunnit on sijoitettava joko päivän alkuun tai loppuun. Luultavasti tämä olisi opetuspäälliköille ja rehtoreille yhtä hankala kuin nykyinen tilanne.

Onko kaikille yhteinen siveysopetus (etiikan opetus) mahdollista?

Erkki Hartikainen 4.10.2009

Minulla oli aikomus kirjoittaa arvostelu Jürgen Habermasin suvaitsevuutta käsittelevästä esitelmästä ("Wann müssen wir tolerant sein? Über die Konkurrenz von Weltbildern, Werten und Theorien"
Festvortrag zum Leibniztag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 29. Juni 2002) ja arvostella myös Jacques Derridan vieraanvaraisuuskäsitettä. Päädyin kuitenkin siihen tulokseen, että siveyskäsitettä ja siveyden sisältöä koskevat erimielisyydet on syytä tuoda esille juuri tänään.

Pahuus ja hyvyys ovat inhimillisiä kokemuksia. Eri ihmiset saattavat pitää eri asioita pahoina tai hyvinä. Muinaisen kaskun mukaan pantiin kasaan kaikki ihmiset pahoina pitämät asiat ja sitten annettiin heidän ottaa kasasta pois kaikki ihmisten hyvinä pitämät asiat, ja jäljelle ei jäänyt mitään.

Myös opetushallituksessa tiedetään, että ainoastaan Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista ollaan periaatteessa yhtä mieltä. Kaikesta muusta ollaan melkein mitä mieltä tahansa.

Edes sitä siveyttä, jota Suomea sitovat kansainväliset sopimukset edustavat, eivät edes Suomen hallitus, eduskunta ja viranomaiset noudata.

Lawrence Kohlbergin  yksilön siveellistä kehityksestä tekemät tutkimukset osoittivat, että  yksilön siveellinen kehitys on melko lailla koululaitoksesta riippumaton.  On myös ilmeistä, että siveellinen kehitys riippuu vahvasti yksilön perintötekijöistä.

Naisasialiikkeen Kohlbergiä vastaan osoittama arvostelu on myöhemmin todettu  aiheettomaksi.  Naiset päätyvät moraalisen kehityksen viimeiselle asteelle yhtä usein kuin miehet.  Ne yhteiskunnalliset epäkohdat, jotka aikoinaan hidastivat naisten siveellistä kehitystä,   ovat ainakin Suomessa poistuneet.

Edes siitä, mitä siveys tarkoittaa, ei ole minkäänlaista yksimielisyyttä.  Miljardit ihmiset ovat asiasta jyrkästi eri mieltä.

Suomen kansainvälisiä sopimuksia ja elämistä suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan opettaa parhaiten aivan uudessa oppiaineessa, jonka nimi voisi olla vaikka yhteiskuntatieto. Työttömät sosiologit, sosiaalipoliitikot jne. voitaisiin työllistää kouluihin, ja myös koullaisten yhteiskuntakelpoisuus kasvaisi.

Tunnit voitaisiin ottaa mielipideaineiden opetuksesta.

Avoin kirje Vapaa-ajattelijain liitolle

Olen huolestuneena seurannut viime aikoinaa harvinaista temmellystä liitossamme. Olen yrittänyt pysytellä erossa henkeäni pidätellen tästä kauhistuttavasta ihmisjahdista, jonka kohteeksi oma tyttäreni on joutunut. Olen kuvitellut olevani ehkä jäävi sekaantumaan syntyneisiin ongelmiin Paulan isänä, mutta nyt näihin laittomuuksiin ja selviin sääntöjen vastaisuuksiin ja epädemkraattisiin touhuihin on pakko puuttua. Liittohallitus puheenjohtajansa johdolla ei ole lainkaan noteerannut liittovaltuuston viimekeväisen kokouksen ja edellisen liittokokouksen linjauksia, vaan on lopettanut toiminnanjohtajan vakanssin ja irtisanonut Paulan muka luottamuspulan takia. Liiton talous ja muut asiat olivat kuitenkin kunnossa lukuunottamatta Paulaan jo pitempään kohdistunutta ihmisjahtia. Näyttää siltä, että nuoret miehet eivät kestäneet toiminnanjohtajan pallilla ollutta tarmokasta naista, koska kävivät hänen kimppuunsa susilauman tavoin. Nyt samoja asioita, joita Paula hoiti yksin, on yrittämässä kourallinen puolivillaista väkeä.

Liittohallitus on puheenjohtajan johdolla kuitannut ylimielisillä vastailuillaan jäsenistön taholta tulleen kritiikin ja kätkenyt heiltä tapahtumain kulun väittäen niitä muka salaisiksi kansanvaltaisessa järjestössämme. Tällainen menettely ei kuulu varsinkaan vapaa-ajatteluun eikä muutoinkaan sivistyneeseen käytökseen, vaan tulee johtamaan liiton leivättömän pöydän ääreen. Jopa työsuojelupiirin virkailijaa on yritetty kieltää tiedottamasta liiton ongelmista esim. liiton hallitukselle ja valtuustolle, joille selvityspyyntö on sittemmin jouduttu lähettämään jo toistamiseen, kun ensimmäiseen kyselyyn ei saatu kunnon vastausta.

Olen saanut kuulla, että vain "aktiivit" vapaa-ajattelijat-ovat saaneet liiton salakähmäisistä asioista vihiä, mutta muulta jäsenistöltä ne on evätty. Katson itse kuuluvana aktiivisiin jäseniin liiton kunniapuheenjohtajana ja vuodesta 1960 jäseneksi pyynnöstä liittyneenä, koska olin julkisuudessa ajanut sitä ennen vapaa-ajattelun asiaa jo l2-vuotiaasta lähtien. Toisen polven ateistina olen kastamaton pakana enkä niin ollen ole käynyt rippikoulua. Olen siviiliavioliitossa ja olen neljästi antanut erilatsissa elämäntilanteessa viran puolesta vaaditun juhlallisen vakuutuksen virkavalan sijaan eikä lapsiani ole kastettu. He ovat kaikki vapaa-ajattelijain jäseniä. Tästä yli 60-vuotisesta urastani huolimatta en ole saanut "aktiivin" kohtelua liiton nykyjohdolta edelliseen viitaten. Lisäksi olen toiminut Liiton puheenjohtajana 21 vuotta ja varapuheenjohtajana 6 vuotta sekä päätoimittanut Vapaa Ajattelija -lehteä 15 vuotta. Luonnollisesti minulla on ollut liitossa ja paikallisyhdistyksissä erittäin monia muitakin luottamustehtäviä esim. Helsingissä ja Karkkilassa ja olen antanut haastatteluja moniin kymmeniin lehtiin, esiintynyt radiossa ja televisiossa useita kertoja. Helsingin Yliopiston järjestämissä aikuisiän luentotilaisuuksissa olen kiertänyt puoli Suomea sekä luennoinut Jyväskylän ja Joensuun yliopistoissa. Karkkilassa olen pakinoinut vapaa-ajatuksellisissa merkeissä viiden vuoden ajan paikallisessa lehdessä. Ja kaikki tämä ja paljon muuta vain asianharrastuksesta. Siihen on vaimonkin mukaan mennyt yhden omakotitalon hinta. Mutta harrastukset maksavat.

Kysynkin ja ihmettelen, mikä Vapaa-ajattelijain liitossa mättää? Touhussa on narsistisen psykopatian piirteitä.

Karkkilassa 23.10.2009

Timo I. Vasama
Vapaa-ajattelijain liiton kunniapuheenjohtaja
Suomen humanistiliiton perustajajäsen
Protun perustajajäsen

Beschwerde gegen Kirchenaustrittsgebühr gescheitert

Pressemitteilung vom 13.10.2009

Die vom Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA) unterstützte Beschwerde gegen die Kirchenaustrittsgebühr beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist als unzulässig zurückgewiesen worden. "Es ist für uns natürlich enttäuschend, dass die Beschwerde gegen die Austrittsgebühr ohne weitere Begründung verworfen wurde", sagte René Hartmann, Erster Vorsitzender des IBKA. "Es bleibt aus unserer Sicht inakzeptabel, dass der Staat den Austritt aus der Kirche mit einer Gebühr erschwert, während der Eintritt kostenfrei ist.

Weltanschauungen in Deutschland

News

Teach both evolution and creationism say 54% of Britons

    * Jessica Shepherd
    * guardian.co.uk, Sunday 25 October 2009

More than half of British adults think that intelligent design and creationism should be taught alongside evolution in schoolscience lessons – a proportion higher than in the US.

An Ipsos Mori survey questioned 11,768 adults from 10 countries on how the theory of evolution should be taught in school science lessons.

About 54% of the 973 polled Britons agreed with the view: "Evolutionary theories should be taught in science lessons in schools together with other possible perspectives, such as intelligent design and creationism."

In the US, of 991 adults responding to the survey, which was organised by the British Council, 51% agreed that evolution should be on the curriculum alongside other theories, like intelligent design.

Across the 10 countries, 43% agreed with this statement.

It was found that Britons were almost three times more likely than Egyptians to want creationism and intelligent design to be included in the teaching of evolution.

Creationism holds that the origins of humanity and the Earth are recent and divine, as related in the book of Genesis. Strict creationists believe Adam and Eve are the mother and father of humanity and that God created the Earth in six days. Advocates of intelligent design argue that some features of the universe and nature are so complex they must have been designed by a higher intelligence.

Al-Qaida calls for holy war against China

Indo-Asian News Service, Wednesday October 7, 2009, Cairo

In a video message, a senior Al-Qaida leader has urged Muslims to launch a holy war against Chinese "invaders" in response to the "massacre" of Uighurs in western China.

"The atheist criminals have long used the most despicable, cruel and brutal means against Muslims in Turkistan," said Abu Yayha al-Libi, who is sometimes identified as the commander in Afghanistan of the international terrorist network Al-Qaida.

Number of Americans with “no religion” still rising – research

Fri, 25 Sep 2009

A new survey of American religion released this week shows that the number of those identifying as “no religion” has risen to 15%.

Religious and secular groups unite to condemn Obama’s faith-based welfare discrimination

Fri, 25 Sep 2009

Nearly sixty religious and civil rights groups signed a letter last week to the Obama administration calling for an end to the policy that permits government-funded “faith-based” groups to hire only fellow believer

Bible Verse Banner Banned From Football Games

October 1, 2009

For years Lakeview-Fort Oglethorpe cheerleaders have held a sign with a bible verse up before football games. But now that has changed and fans, families, and people of faith are not happy.

"It's kind of angered all of us but it's also upset us just because we work really hard, and we're trying to encourage the football team, and the community and that's just been taking away from us," Taylor Guinn, a L.F.O. cheerleader, says.

International Blasphemy Day,

30 September, is intended “to remind the world that religion should never again be beyond open and honest discussion”.

It marks the anniversary of the 2005 publication of the 12 Danish cartoons that depicted Mohammed and led to worldwide riots. Its founders want to “dismantle the wall which exists between religion and criticism”.

Atheism going mainstream in Spain

Spain´s leading newspaper El Pais runs a poll today in which they ask readers if they believe that religion plays an exagerated role in society an 88% answered positively. Moreover 46% of young people in Spain declared themselves non religious (atheists, agnostics or indifferent to religion). And in the rest of Europe things seem to be moving in the same direction. Here´s the Atheist Bus Campaign according to The Guardian.

The Shroud of Turin has been reproduced

The Shroud of Turin has been reproduced with medieval technologies

A linen cloth, a chemistry professor and a little technologies from the middle ages. That's how you get a life sized brand-new Shroud, similar in every detail to the one preserved in Turin that is worshiped as the miraculous shroud of Christ.

The only problem is that this shroud was realized in 2009, it will be presented for the first time by professor Luigi Garlaschelli (Researcher for Organic Chemistry at the University of Pavia) on the 10th of October, Saturday, in the Theater "Pietro d'Abano" press room at 9.30 AM, in the town of Abano Terme.

At its realization contributed the UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, Italian Union of Rationalist Atheists and Agnostics. Raffaele Carcano, the UAAR National Secretary, explains:

"We wanted to support, also economically, an experiment that will show how it is possible to obtain an image on linen similar to the one on the Shroud by using the rudimentary technologies available to a forger of 800 years ago".

Since a new ostentation of the "first" Shroud is scheduled for 2010 in Turin, and it will be financed by the Commune and Province of Turin with almost 2 millions of Euro, Carcano adds "While it's always unacceptable, in a secular nation, to finance popular devotion with public money, it's even more unjustifiable when the object of such devotion have so little scientific reliability".

The first Shroud was already considered a fake back in 1357 by Henri de Poitiers, bishop of the Troyes diocese, where it was showed in public for the first time.

Furthermore, the Radiocarbon dating done in 1988 showed how it was made in the XIV century.

But the majority of the catholic world has rejected this evidences saying that the Shroud could not be realized by a mere human.

In the coming months the UAAR will organize the display of the second Shroud in various Italian town, so that everyone, faithfuls and skeptics alike, will be able to observe and study it.

(UAAR Press realese translated)

Secular Group Challenges Catholic Church's Hold on Italian Life

By Francis X. Rocca
c. 2008 Religion News Service

VATICAN CITY -- Pope Benedict XVI frequently decries what he sees as the widespread godlessness of European society. But for a small group of citizens in the pope's own backyard, at least one European country is still not godless enough.

Italy's Union of Rationalist Atheists and Agnostics (UAAR), the country's oldest and largest such organization, has worked for two decades to promote the interests of non-believers, and to combat what its members say is the intrusive presence of religion in Italian society and public life.

On Saturday (Oct. 25), the group sponsored a nationwide "De-Baptism Day" to encourage nominal Catholics to renounce their formal affiliation with the church.

"In a civil country, an organization like ours shouldn't have to exist," said the UAAR's current head, Raffaele Carcano.

The 42-year-old bank employee notes the example of neighboring France, where a strict separation of church and state is enshrined in law. In Italy, by contrast, an 80-year-old treaty between the government and the Vatican guarantees Catholic religious education in public schools, and state funding of the church itself.

Italian atheists also complain about prevalent social discrimination, including a shortage of dignified settings in which to hold non-religious weddings and funerals -- even the difficulty of renting a hearse without a roof-top cross.

The UAAR, which claims approximately 3,000 members, has challenged such practices as the placing of crucifixes in electoral polling places and the donation of tax money to Catholic charities. It also sponsors educational initiatives, including annual "Darwin Day" conferences and cash prizes to college students who write about atheist or secular
themes.

The organization offers forms that baptized Catholics can use to request removal from the church's rolls. Thousands have downloaded the form since Italian law recognized the procedure in 1999, Carcano said, though the number of those who have actually placed requests is known only to the church itself.

Church officials, while preserving a record of every baptism as a matter of "historical fact," are required to amend the record to acknowledge when a baptized person no longer considers himself a Catholic.

Yet ex-members complain that the church often drags its feet in fulfilling such requests, especially if petitioners are unable to furnish the exact date and location of their christening.

Saturday's event, marked by demonstrations in 22 Italian cities, elicited de-baptism requests from more than 1,000 Italians, the UAAR claims. Carcano and a group of about 15 supporters personally delivered some of the forms to the headquarters of the diocese of Rome.

Why should un-believers bother to take such a formal step?

The UAAR points to baptism's "civil effects," offering as a concrete example a 1958 court ruling whose 50th anniversary De-Baptism Day was chosen to mark.

In that case, a Catholic bishop was accused of defaming a married couple by denouncing them as "concubines and sinners" for marrying outside the church. The judge ruled for the bishop on the grounds that the plaintiffs were baptized Catholics and thus the bishop's "subjects."

UAAR members also argue that the practice of counting all baptized persons as Catholics bolsters the church's inordinate influence by allowing it to claim 97 percent of Italy's 57 million people as members, even though almost none were old enough to join of their own volition.

Neither the Italian bishops' conference nor the diocese of Rome responded to requests for comment. But a frequent opponent of the UAAR scoffed at the organization's arguments, which he characterized as anachronistic.

"To think that today a bishop's faithful are his `subjects' is simply ridiculous, not only in civil society but even in the church, especially after the (reforms of the) Second Vatican Council," said Gianfranco Amato, a lawyer who has represented the bishop of Grosseto in litigation against UAAR members.

Amato also dismissed the statistical importance of baptism; a 2006 study, for example, found that only 36.8 percent of Italians described themselves as actively practicing Catholics.

According to the lawyer, de-baptism is a "contradiction in terms," which "proves that UAAR members actually believe in the sacrament."

"A true atheist does not care whether his name is or is not signed in the baptismal register," Amato said. "He simply ignores it."

Not surprisingly, the de-baptized disagree. But at least one of their number said her repudiation of a status that she did not choose -- and that her parents imposed on her more out of custom than strong belief -- does amount to a sort of indirect tribute.

"To subject someone to a sacrament out of mere laziness or habit is perhaps the worst insult to the sacrament," says Chiara Lalli, 35, who teaches bioethics at the University of Rome La Sapienza. "De-baptism actually becomes a way of taking it more seriously."

Research in New Zealand has shown that animals being slaughtered without pre-stunning do feel pain

The investigation was carried out by Dr Craig Johnson and his colleagues at Massey University, New Zealand. They were awarded a prize for their work this week by the Humane Slaughter Association.

The research shows that calves do appear to feel pain when slaughtered by dhabiha (Muslim) and shechita (Jewish) ritual methods, which involve hanging the animal upside down and slitting its throat, allowing it to bleed to death. “I think our work is the best evidence yet that it's painful,” says Craig Johnson.

Debaptism on Sunday 25th October: 2nd National Day of Debaptism

Last year more than a thousand people got debaptised during the 1st National Day of Debaptism . This year they will try to be more. They would be debaptised of Italy.

On Sunday 25th October, they will take pen and paper and will mail a registered letter to their parish priest. In this letter they will ask for the cancellation of the secular effects of the catholic baptism. This Italian citizen are asking to nevermore be considered subjects of the Catholic Church by the Italian State, a right recognized by the Italian Privacy Authority.

"The debaptism phenomenon is in constant growth - explain Raffaele Carcano national secretary of the UAAR - and is attracting the growing attention of public and press, in particular foreign press.

It's only during the national day of debaptism that we can get an idea of the real extension of this phenomenon, because during the other days it's just a private question for which it's only requested a registered letter.

We can affirm that more than 4'500 downloads of the form are done montly, and we suppose than already over 15'000 have compiled and mailed it".

For the 2nd National Day of Debaptism, will be readied information points in various towns of Italy: a list of all the events is here:

www.uaar.it/event

To know more about it: next Thursday, October the 22th, there will be the meeting "Debaptism: from niche phenomenon to TV news" in the UAAR national headquarters (Rome), the encounter is one of the "Thursday Meeting" encounters, and will be with Adele Orioli (in charge of the help desk "S.O.S Secularism", co-author with Raffaele Carcano of  the book "Fleeing the  Flock"), the encounter is dedicated to debaptism.

Behnood Shjaei and Safar Angooti to be executed 11 and 21 of October

Two more juveniles: Behnood Shojaee and Safar Angooti are scheduled to to be executed in Iran. (to read more about their case visit the execution row)

Behnood had allegedly killed a boy during a street fight in Tehran when he was 17 years old. He has been in prison for the last 4 years and scheduled for execution 5 times already. And all the reports pointed to a stay of execution in his case.

In his weblog, his attorney Mohammad Mostafaie wrote:  "I went to the Executive office of the Tehran Criminal Court yesterday to follow up on Benood Shojai’s case. I was told by Mr. Jaberi, the clerk of the office that no date had been set for Behnood’s execution and a stay of execution is in effect. This morning I heard that Bahnood Shojai had been transferred to the isolation ward in prison. I went back to the Executive office to inquire about the case. Mr. Jaberi confirmed the execution and said that the Qisas( Islamic retaliation Law) will take place tomorrow”.

More information:

http://www.stopchildexecutions.com/

Profiles of the Godless

Results from a survey of the nonreligious
LUKE W. GALEN

The nonreligious segment of the population is not only increasing but is also increasingly visible in the public square. Still, self-described religious believers constitute the vast majority of the American population, and so more attention has been paid by social scientists and survey researchers to distinctions such as religious denomination (say, evangelicals vs. mainline) or political leanings than to characteristics descriptive of a nonreligious orientation. This article describes a survey that represents a departure from previous studies that have tended to use broad categories, often lumping together the nonreligious into artificial groupings that are actually heterogeneous.

read more

EU president and human rights

We support secularism, in the sense of neutrality of official institutions as between all religions and beliefs, including non-religious beliefs  We believe that whoever is appointed as president of the Council of Ministers of the European Union should be personally committed to this position in line with the EU's policy of non-discrimination.

Atheist Association of Finland

Child prisoners

Source

Some governments responded positively to Nowak's reports of torture and abusive conditions in their prisons.

He said Uruguay was taking steps to shut down the "tin cans," which he said were an unacceptable form of incarceration. Jordan closed a prison where Nowak found cases of torture, while Nigeria has promised to do the same with the "torture room" in Lagos.

Nowak said torture was commonplace across the Arab world, although he said most Arab countries refused to let him visit their prisons and detention centers. Jordan did allow Nowak access to its jails.

Although Nowak did find cases of torture in Jordan, he said it was not systematic.

He said roughly one-million of the world's ten-million detainees were children, some as young as nine or ten years old. During prolonged periods of pretrial detention, many are not segregated from adult prisoners, leaving them open to abuse.

In countries like Indonesia, Togo and Uruguay, Nowak's report said he found that corporal punishment was being used to discipline child detainees. In Uruguay, he found boys locked up for 22 hours a day with no toilets.

Reporters asked Nowak about the US military prison camp at Guantanamo Bay on Cuba, which he has criticized in the past for harsh treatment of terrorism suspects. He doubted US President Barack Obama would be able to shut it by January as planned.

Nowak said it was up to European governments to help Obama by admitting Guantanamo Bay inmates into their countries.

Nowak was also asked about Iran, where the opposition and human rights groups say the government has tortured prisoners detained after President Mahmoud Ahmadinejad's disputed re-election sparked violent protests across the country.

Nowak said he had received many "very credible allegations" of serious torture after the Iranian election and asked the Islamic Republic if the charges were true. He said Tehran had yet to respond.

Gravitation

This is a link.

Geometria

Tämä on linkki.

Other magazines

Decomposing Humanism: Why Replace Religion?

By Austin Dacey
October 29, 2009

© 2009 Religion Dispatches. All rights reserved. Reproduction of materials from any Religion Dispatches pages without written permission is strictly prohibited. 

Humanists are right to think that there is more to life than atheism, but wrong to think that they are the ones to provide it.
Sunday morning, secular humanist style. Photo by flickr user littledan77

Meet the latest critics of the new atheists: the old humanists. It is not enough, they say, to take a stand against religion—we must stand up something in its place. Humanists are right to think that there is more to life than atheism, but wrong to think that they are the ones to provide it. It is not the job of religion’s critics to organize a replacement.

Just to show you how serious I am, I’ve christened a new fallacy to give a name to this mistake in thinking: I call it the fallacy of decomposition. The fallacy of decomposition is the mistake of supposing that as the estate of religion collapses, there must be a single new institution that to arises to serve the same social functions it served—that the social space vacated by religion must be filled by a religion-shaped object. Instead, it could be that in the lot once occupied by faith there springs up a variegated garden, a patchwork of independent institutions, each of which fulfills one of those functions. Out of one, many.

Thus, for our education, we attend the university; for cosmological clarity, we visit the planetarium; for therapy, the therapist; for beauty, the museum, the concert hall. Good stories? We read the Good Book, sure, but also the good books.

After all, it was something like this phenomenon that characterized the secularization of Western Europe. The dramatic drop in regular church attendance in Europe was not accompanied by a dramatic spike in the membership of organized atheism or humanism, which remains marginal. For post-religious Europeans, the point was to not show up anywhere once a week to seek absolution, but to stay out late on Saturday nights and sleep in late on Sunday mornings.

When you think about it, organized humanism is a hard sell. Do you like paying dues and making forced pleasantries over post-service coffee cake, but can’t stand beautiful architecture and professionally trained musicians? If so, organized humanism may be for you. Greg Epstein (the “humanist chaplain” at Harvard and the author of Good Without God) is a lovely person, but I’ve heard him sing, and I think I’ll stick to Bach, Arvo Pärt, and Kirk Franklin for my spiritual uplift. Do we really need an institution for people who find Reform Judaism and Unitarian Universalism too rigid? Yes. It’s called the weekend.

Let me be clear. I am not criticizing humanists for getting together to fight for the ideals of a secular, open society. For the better part of a decade, I proudly worked for an organization (the Center for Inquiry, publisher of Free Inquiry magazine) that does just that. But even there, I encountered tension between those of us who saw the Center primarily as a think tank and advocate addressing the general public in the marketplace of ideas, and those who saw it primarily as a congregation whose purpose is to gather up all the self-identifying refugees of traditional religion and offer them a secular alternative to everything it did for them. Compare: you might support Médecins Sans Frontières because you believe in their work, but you wouldn’t expect them to officiate your wedding. I always maintained that the point should be to make the mainstream culture more secular and humanistic, not to create a new secular humanist subculture.

Neither am I arguing against disorganized secular humanism, of which I am both perpetual student and ardent lover. For disorganized secular humanism is practically identical to the ethos of modern, liberal democracy. Here lies the real embarrassment of the fallacy of decomposition. When humanism is equated with organized humanism, an entire civilization is reduced to a fringe group of dyspeptic rationalists who gather once a year in hotel ballrooms (as Sam Harris observed a few years ago before a group of dyspeptic rationalists gathered in a hotel ballroom). According to this impoverished self-concept, humanist “literature” does not embrace the better part of all letters but instead only the relatively few writers like Kurt Vonnegut or Isaac Asimov who have turned up at conferences of the American Humanist Association to accept awards.

Apparently, in thinking about what might come after religion, it is hard for humanists to see beyond a kind of telecom model, in which a conglomerate bundles together all of these services, so that the same people who put us in touch with metaphysical truth also provide us with community and morality.

It is all the more ironic that this model itself is an invention of religion, a sort of meta-dogma. It is a vestige of the contingent historical fact that after giving up its dreams of theocratic control, Western Christianity contented itself with claiming for its territory everything that fell outside of the civil sphere of government and politics and the commercial sphere of market activity. Why else would learning, art, food, sex, and the meaning of life all be handled by the same religious monopoly?

The promise and the peril of the open, liberal democratic society lies precisely in the possibility of a civility and a solidarity untethered from any unitary philosophy or community—it doesn’t all have to hang together. The secular house has many mansions.

Kyrkan startar egen mack

Dagens Nyheter 8.10.2009

Nu kan bilisterna i uppländska Tärnsjö tanka kyrkans bränsle. På lördag är det högtidlig invigning av Sveriges första kyrkligt drivna bensinmack, berättar Kyrkans Tidning.

Tärnsjö ingår i Heby kommun. Nora församling, där Tärnsjö ligger, har bildat ett aktiebolag som ansvarar för själva pumparna. En butiksdel ska stå klar senare i höst och den kommer att arrenderas ut.

Tärnsjö har sedan i vintras saknat egen mack så invånarna har tvingats att åka till andra orter för att tanka.

Präst var full på begravning

Av TT
Publicerad 2 oktober 2009

En skånsk präst anklagas för att ha varit full på en begravning och nu krävs Svenska kyrkan på 300 000 kronor i skadestånd.

Helsingborg

Mardrömsbegravningen hölls för några veckor sedan i nordvästra Skåne. Enligt anmälan som familjen skickat till Svenska kyrkan var prästen påtagligt berusad när han vinglade in i kyrkan och han tvingades stödja sig mot altaret.

Sedan läste han en dikt som ingen förstod, skriver Helsingborgs Dagblad på nätet.

Prästen anklagas också för att ha uppträtt lite för intimt mot en yngre kvinna. Enligt anmälan ska han ha kysst kvinnan på handen och kramat henne på ett opassande sätt.

Familjen är besviken och kräver Svenska kyrkan på 300 000 kronor i skadestånd.

”Det är betydligt mindre än vad vi har betalat i kyrkoskatt”, skriver de anhöriga.

Suomi käännyttää pakkoavioliittoa paenneen iranilaisnaisen

30.10.2009 Helsingin Sanomat

Suomi käännyttää pakkoavioliittoa kotimaastaan paenneen iranilaisnaisen. Naisen tukiryhmän mukaan häntä uhkaa Iranissa kunniamurha.

Helsingin terveyskeskus alkaa kirjata potilaiden uskonnot

Helsingin terveyskeskus alkaa kirjata vuodeosastopotilaidensa uskonnollisen vakaumuksen potilastietoihin, kertoo Kotimaa-lehti.

Lehden mukaan terveyskeskuksen johtoryhmä päätti asiasta elokuussa. Käytäntöä ollaan parhaillaan aloittamassa. Tiedon kirjaaminen edellyttää kuitenkin potilaan suostumusta.

Uskonnon kirjaamisella potilastietoihin halutaan auttaa hoitohenkilökuntaa kunnioittamaan potilaan vakaumusta ja välttämään kiusallisia väärinkäsityksiä. Esimerkiksi kuolevan vanhuksen luo on saatettu kutsua pappi, vaikka potilaan uskontokunnasta ja vakaumuksesta ei ole ollut tietoa.

Kotimaa-lehden mukaan aiemmin uskonnollisen vakaumuksen kirjaaminen sairaaloissa oli yleinen käytäntö, mutta siitä luovuttiin vähitellen. Helsingissä uskonto poistettiin potilastietolomakkeilta vajaat kymmenen vuotta sitten.

Terveyskeskus katsoo, että uskonnon kirjaaminen on uskonnonvapauslain mukaista. Lehden mukaan myös eduskunnan oikeusasiamies tukee käytäntöä.

Opetushallituksen pääjohtaja: Uskonnonopetuksesta ei syytä luopua

Kuva Lankisesta

20.10.2009 Turun Sanomat

Lankinen suhtautuu penseästi aineiden määrän kasvattamiseen.

– Nykyinenkin opetussuunnitelma on aika pirstoutunut, hän perustelee.

Lankinen ei innostu myöskään julkiseen keskusteluun nousseesta ajatuksesta uskonnonopetuksen korvaamisesta uskontotiedolla, jossa uskontoja käsiteltäisiin yleisellä tasolla ilman minkäänlaista tunnustuksellisuutta.

– En usko, että uskonnonopetusta poistetaan ja korvataan sitä uskontokasvatuksella. Nykyinenkään uskonnonopetus ei ole tunnustuksellista. Tämä asia on mennyt julkisessa keskustelussa sekaisin.

Lankinen kuitenkin myöntää, että uskontotuntien sisältöön kaivataan muutoksia.

Millaisia, siihen ei Lankinen vielä ota kantaa, koska työryhmän työ on kesken.

Opettajien ammattijärjestö ei ole ottanut kantaa uskonnonopetuksen muuttamiseen.

Opettajien ammattijärjestö ei ole ottanut kantaa uskonnonopetuksen muuttamiseen

20.10.2009 Turun Sanomat

Yhtenä syynä neutraalin uskontotiedon kaipuuseen ovat kuntien vaikeudet järjestää räätälöityä opetusta uskonkuntien määrän kasvaessa.

Opettajien ammattijärjestö ei ole ottanut kantaa uskonnonopetuksen muuttamiseen.

– Me emme voi lähteä pelkästään siitä, mikä on edullista vaan meidän on ajateltava myös kokonaisuutta. Jäsenistön taholta ei ole tullut paineita muuttaa nykyistä tilannetta, toteaa OAJ:n erityisasiantuntija Riitta Sarras

Sen sijaan taito- ja taideaineiden osalta järjestön näkemys on selkeä; niitä tarvitaan opetussuunnitelmaan nykyistä enemmän.

– Niistä voisi olla apua sellaisille oppilaille, jotka eivät viihdy koulussa, Sarras pohtii.

Onnea uudelle Suomen mestarille

Mikään alla olevassa Jono Pelkosen sepitelmässä ei pidä paikkaansa. Koska kyseeessä on Suomen ennätys, julkaisen sen. Onnea uudelle Suomen mestarille!

"Soinihan syytteli puolueensä äärisiipeä propelipäiksi ja täysin syystä. Kritiikkiä tuli ainoastaan niiltä jotka arvelivat olevansa juuri noita propelipäitä. Toisin sanoen hänen tarkoituksensa oli provosoida juuri oikeat ihmiset älähtämään. Jussi taisi onnistua aivan samassa. Palautetta tulee yleensä yksiltä ja samoilta henkilöiltä. En tosin lähde arvailemaan keneltä, joten saatan erehtyäkin siinä että palautetta tuli *Hartikaisesta tykkäävän kommarisiiven* edustajilta.

Joka tapauksessa, meillä todella on "hörhösiipi" tai millä nimellä sitä halutaankaan kutsua. Jussi ei ole heitä pois ajamassa mutta haluaisi että he eivät yritä häiritä hänen työtään puheenjohtajana. Kommareiden jatkuvat varoittelut *puheenjohtajan erottamisesta* ovat aika noloja, kun heidän oma, varsinkin Hartikaisen, toimintansa suorastaan *lamautti* *liiton.* Muistan vielä elävästi kuinka Hartikainen kutsui liiton jäseniä Vapari-lehdessä "uskovaisiksi".

Silti Hartikainen joukkoineen on ensimmäisenä muka suuttumassa Jussin puheista- todellisuudessahan he aloittivat tämän kampanjansa jo viime keväänä *hyökkäämällä Tauno Lehtonen etunenässä* Jussia vastaan liiton keskustelupalstalla ja levittelemällä keskustelupalstan sisältöä Hartikaisen et-nettisivuilla.

Hartikainen julkaisi siellä ilmeisesti pelottelutarkoituksessa jopa minun nimeni ja  entisen asuinpaikkani kun julkesin vastata Lehtosen viesteihin. Tieto oli hankittu jostakin vanhoista jäsenluetteloista. Muutin syksyllä 2008 (edit tälle listalle lähetettyyn viestiin: syksyllä 2007) joten tieto oli sitä vanhempi mutta *liittymisvuotta 2002* uudempi. Kenellä oli pääsy listoihin silloin muttei enää syksyn 2008 jälkeen?

- Joni pelkonen"

Kuoleman ja unohtamisen aikakirjat

Teos: Kuoleman ja unohtamisen aikakirjat
Tekijä: Enqvist, Kari
ISBN: 978-951-0-35443-8 205 s.
Hinta: 23,10 €, WSOY

Millaisen merkityksen uskonnoton voi liittää ihmiselämään? Viisaan maltillinen ja anarkistisen utelias teos Tieto-Finlandia-voittajalta.

”Mikään logiikka ei kiellä maailmaa ilman merkityksiä.” Anarkistisen uteliaasti, yksityistä ja yleistä tyylitajulla sekoittaen Kari Enqvist tutkii tässä teoksessa kuoleman, ihmisyyden ja uskonnon ydintä. Ihminen halajaa ”jotain suurempaa”. Sellaiseen Enqvist ei usko, muttei kuitenkaan jätä meitä tyhjän päälle: Kuoleman ja unohtamisen aikakirjat kehottaa arvostamaan sitä mitä varmasti – ja vielä – on.

Onko olemassaolo olemassa?

Ei ole.

Olemassaolokäsitteen käyttö on syytä rajoittaa logiikkaan, ja olemassaololla ei ole vastinetta todellisuudessa. Puhe olemassaolosta on puhtaasti ihmisen viestintää, jolla ihmiset jäsentävät mielikuviaan.

Vastaava jäsennys ilman minkäänlaista olemassaolokäsitettä on monilla eläimillä.

Varsin usein olemassaoloväitteillä ilmaistaan toiveita tai turhaumia.

Eräs kolmivuotias totesi, että "olisi paljon isoisiä". Joulupukkia hän ei vielä tunnista, kun hänelle näytetään valokuvaa, jossa hän istuu joulupukin sylissä.

Viides kolonna

Viides kolonna tarkoittaa salaista ryhmää, joka toimii yhteisöä vastaan sen sisäpuolelta. Sanonta on peräisin kenraali Emilio Molan 1936 Espanjan sisällissodan aikana pitämästä radiopuheesta. Nationalistien puolella taistellut kenraali Mola marssi tuolloin neljän kolonnallisen kanssa kohden Madridia ja kutsui kaupungin sisäpuolella toimivia kannattajiaan viidenneksi kolonnakseen. Käsite yleistyi vuonna 1938 julkaistusta Ernest Hemingwayn kirjasta "Viides kolonna". Myöhemmin käsite on vakiintunut tarkoittamaan yleensä ottaen ryhmän sisällä toimivia pettureita.

Yleisöltä

Keskustalaisuus

on rahan hankkimista oikealta ja äänten ostamista vasemmalta. Sosialidemokraateilla ole enää asiaa hallitukseen

kirjoittaa nimmerkki Näin on

Elinkeinoelämä Oy

aikoo esittää seuraavien eduskuntavaalien jälkeen pääministeri Jyrki Kataiselle, ettei elinkeinoelämä ole tyytyväinen ennen kuin kaikki Suomen loiseläjät ja pummit ovat muiden maiden siltojen alla

kirjoittaa nimimerkki Tosiporvari

Marsilaisia ja marskilaisia

Sosialidemokraatteihin kuulu väkeä marsilaisista marskilaisiin

kirjoittaa nimimerkki Demari

Takinkääntäjät

Jussi K. Niemelä

Näin kirjoitti Jussi K. Niemelä 16.9.2007 klo.18.09

"Maahanmuutto, pakolaisuus ja kulttuurien rinnakkaiselo tulee osata asettaa laajempaan kontekstiin kuin mitä näissä keskusteluissa on tapana. Esim. Suomen islamilistisen puolueen puheenjohtaja on suomalainen ja muutenkin islam on tullut Eurooppaan jäädäkseen. On utopistista pyrkiä torjumaan sen fundamentalistisia muotoja sulkemalla ne Euroopan rajojen ulkopuolelle."

Räyhäateistien ohjelma

5. Uskonto on julistettava yksityisasiaksi. Kirkko on erotettava valtiosta ja kirkolliset sekä uskonnolliset yhdyskunnat katsottava yksityisiksi yhdistyksiksi, jotka itse järjestävät sisälliset asiansa. Uskonnonopetus on poistettava kouluista.

Einsteinin mietteitä

Aika kuluu hitaammin painovoimakentässä (jota ei ole olemassa) siitä syystä, että osa aikaa putoaa pois.

Myönteisismi

Erkki Hartikainen 25.10.2009

Olen tänään lisännyt Suomen kieleen sanan "myönteisismi". Se tarkoittaa samaa kuin vanha sivistyssana "positivismi". "Uuusmyönteisyys" tarkoittaa samaa kuin "uuspositivismi" ja "vanhamyönteisyys" tarkoittaa samaa kuin vanha positivismi.

Suuret löytöretket

Suomen löysivät
 1. ruotsalaiset vai
 2. venäläiset?

Kenestä Suomen Berlusconi?

Jumalaton -lehti julistaa kilpailun aiheesta "kenestä Suomen Berlusconi".

Raati on asettanut ehdolle seuraavat poliitikot:
 1. Päämisteri Matti Vanhanen, jota tukee Pohjoisen liitto.
 2. Puhemies Sauli Niinistö, koska häntä tukevat Suomen rikkaat.
 3. Paavi Lipponen, koska häntä tukevat kaasuputkiyhtiöt.
Äänestä lähettämällä sahköposti osoitteeseen

jumalaton@ateismi.fi


Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä.

Ateismi is a trademark of the Atheist Association of Finland