Jumalaton kulttuurilehti

Goddless Culture Magazine

toukokuu 2007 (17)

Tervetuloa


Suomen ateistiyhdistyksen sivustot
Ateistien aatteellinen, etu-, ja oikeusturvajärjestö

Sähköposti: info@ateismi.fi

Verkkojulkaisun vastaava toimittaja fil. maist.

Erkki Hartikainen

torstaina 31. toukokuuta 2007
etkirjat
Ilmaiset oppikirjat peruskouluun, lukioon ja aikuisille

Elämänkatsomustieto

et1-2

et3

et4

et5

et6

et7

et8

et9

et10

et11

et12

et13

et14

etkirjat  


Tilaa yllä olevat kirjat 

Ilmainen ateismin sanakirja englanniksi
Dictionary of Atheism
Värisudoku Excelillä
Ilmaisia Numerosudokuja

Huomio! Vaikka tämä sivusto kopioidaan säännöllisesti Saunalahden levytilaan (osoite http://etkirja.pp.fi ), kopio ei ole ajantasainen. Jumalaton- lehteä kannattaa siis mieluiten lukea osoitteesta http://www.dlc.fi/~etkirja/Jumalaton.htm.

Sisällysluettelo:

Pääkirjoitus

Dr. Pertti Lindfors

Photo: Pirjo Lindfors

This text is mainly told by Dr. Lindfors himself.

Philosopher, Dr. Pertti Juhani Lindfors was born in Oulu, Finland, 12/1/1927 and he died in Helsinki 1/12/2007.

Pertti Lindfors was the best pupil of the Finnish philosopher, the member of the Academy of Finland, Professor Dr. Eino Kaila.

Dr. Lindfors said that the rational information society needs mathematics. He said that the logical empiricism was the best philosophy of the politics of the science.

In 1950 Dr. Lindfors was acquaint with cybernetics and ten years later with the cybernetic theory of knowledge by Prof. Dr. Georg Klaus. Cybernetics is the study of feedback and derived concepts such as communication and control in living organisms, machines, organisations and society.

Dr. Lindfors had an opinion that the third stage of the logical empiricism includes as an essential part the cybernetic theory of the knowledge. Science and philosophy are self correcting and self observing and possibly self correcting systems. The correction is governed by the principles of the invariance.

In 1945 Dr. Lindfors was acquaint with the work Den logiska empirismen (Swedish, Logical Empiricism) by G. H. v. Wright and the work Inhimillinen tieto (Finnish, Human Knowledge) by Eino Kaila. He also read 13 first volumes of the magazine Ajatus (Finnish, Thought). Main contents of the magazines were psychology and logic with the emphasis of the logical empiricism. Lindfors found out that it is possible to use mathematics in philosophy. Mathematics and particularly logic became his passion.

Dr. Lindfors read the work Persoonallisuus (Finnish, Personality) by Eino Kaila and he ceased to study genetics and zoology. He was trying to reduce the zoology to the physics. Sosialidemokraattisen puolueen ohjelma (Finnish, The program of the social democratic party of Finland, 1906) by Yrjö Sirola and an article Materialistinen historiankäsitys (Finnish, The Materialistic Conception of the History) by Arvi Korhonen in the work Valtiotieteiden käsikirja (Finnish, Handbook of the Political Science) had a great influence to Dr. Lindfors.

His first scientific invention was that the material or the materialistic conception of the history and the dynamic psychology by Eino Kaila were equivalent. Another invention by Dr. Lindfors was the theory of the name relation which is the mathematic version of the symbol function by Eino Kaila.Differently from the common speech the name is different than the object of the name.

Lindfors said that the Darwinian theory of evolution was coherent with the Marxist theory of the evolution but the Marxist theory will explain more and more of the evolution of the man. Material or materialistic conception of the history says that there is always over production of genies but only the inventions which are convenient to the way of the production and to the ‘the spirit of the time’ will be used.

Lindfors said that Lothar Meyer was right in 1980’s when he wrote that the capitalism will destroy all competitive economical systems but that the capitalism will be self ruined by the nuclear war, the population explosion and the pollution. The global socialism is possible to mathematicize and when we have quantum computers we can compute the global system of the planned economy. The problem is the lack of the political will.

In his work for the examination Lindfors proved that the Nazi and the Stalinist conceptions of the genetics were wrong. He expanded his work to the book Marxilaisuus ja tiede (Finnish, The Marxism and the Science, 1967). Lindfors said that the Marxist theory will explain the labour class, the labour movement, the socialism, the social democracy, the colonial imperialism and the impoverishment of the developing countries. The introduction of the genes to the social sciences means the impact of the fusion of the Darwinism and the Marxism, not the rejection of the Marxism for the Darwinism.

Dr. Lindfors said that the logical empiricism is an attempt to reduce the whole philosophy of science to the problem of the relative simplicity. Lindfors was the researcher of the problem of the relative simplicity. Dr. Lindfors said that the best method is the Method of Invariant Scientific Ideal Language (MISIL). Possible contradictions Dr. Lindfors decided using the multi level type theory.

In his dissertation Der dialektische Materialismus und der logische Empirismus (German, The Dialectical Materialism and the Logical Empiricism) Pertti Lindfors was trying to give the precise definitions of the basic concepts of the material or materialistic conception of the reality. Eino Kaila said in his work (1939) Inhimillinen tieto (Finnish, Human Knowledge) that the people who are using inaccurate concepts are lispers. Dr. Lindfors said that they are rubbish talking humanists.

In his work Inhimillinen tieto (Finnish, Human Knowledge) Professor Eino Kaila said that human conceptions are rationalizations. The Professor of the cosmology, Dr. Kari Enqvist used the coarsening for the rationalization. Human knowledge is the rationalization or the coarsening in relation to of the reality.

The material or the materialistic conception of the reality that the cosmos is functioning according to its own laws which are independent of the man is coming to the fashion. The laws of the universe have made possible that there are objects like Homo sapiens. Homo sapiens’ have developed according to the measures of the nature, not converse.

Dr. Pertti Lindfors was functioning to the last end for the things which he valuated.

Erkki Hartikainen

The writer was the pupil of Pertti Lindfors in Iisalmi secondary school (class II B) semester 1954 - 1955


Pertti Juhani Lindfors

s. 12.1.1927 Oulu
k. 26.4.2007 Helsinki

Muistotilaisuudet 7.5.2007

klo 13.00

Hietaniemen krematorion isossa kappelissa

klo 14.30–17.30

Laulumiehet ravintolassaHyvästi, hyvästi
hyvästi rakkauden ilot ja harhat
taika ja hurma, tuskakin.
Hyvästi seikkailut ja kirjoitukset
näytelmät ja= lavastukset
Hukattiinko aika?
Tieteen tiet
logiikan ja matematiikan
kauneista kauneimmat kuviot

kuin Fenix-lintu elämään.
Uskollisuus ystäväin
myös kauneuden tavoittaa.
Ei ole enempää.
Nämä kaksi kauneutta jää.
(6.12.2006)

Luonto-äiti,
on ystäväs' tässä niin väsynyt.
Käyn luokses nyt.
(25.4.2007)

Pertin ajatuksia mukaillen Helvi

Toivo Kuula: Preludi
Urut: Tuomo Hämäläinen
Jean Sibelius: Sydämeni laulu
Laulu: Eija Puukko Urut: Tuomo Hämäläinen
Kukkatervehdykset hiljaisuudessa
Urkumusiikkia
Muistosanat: Erkki Hartikainen
K. Rydman: Kaunis on maa
Laulu: Eija Puukko Urut: Tuomo Hämäläinen
Unto Mononen: Satumaa
Urut: Tuomo Hämäläinen

Pyydämme esittämään kukkatervehdysten saatesa­nat
Laulumiehet-ravintolassa pidettävässä muisto­tilaisuudessa.

Ravintola Laulumiehet

Kahvitilaisuus

Suomalainen kansansävelmä Metsäkukkia
Laulu: Anita Hietaharju-Lehtonen, Merja Rapeli>
Piano: Heikki Ruokonen

Osanottajien kukka-ja muut tervehdykset>br>
Pertin muistelua

Jussi Rastas
Pirjo ja Juhani
Muut omaiset
Helvi
Muut vieraat

Saapuneet adressit ja muut tervehdykset

Kai Chydenius: Kalliolle kukkulalle
Laulu: Anita Hietaharju-Lehtonen, Merja Rapeli
Piano: Heikki Ruokonen

Ylioppilas-ja työväenlaulusikermä
Piano: Heikki Ruokonen

Muistosanat 2007–05-07


Kuva: Pirjo Lindfors

Olen Erkki Hartikainen, Pertti Lindforsin oppilas Iisalmen lyseon II B – luokalta lukuvuonna 1954–1955.


Näissä muistosanoissa on käsitelty suunnilleen samoja asioita kuin kirjoittamissani kahdessa Demarin syntymäpäiväjutussa. Pertti on sanellut melkein saman tekstin minulle, joten oikeastaan nämä ovat Pertin itsensä kirjoittamat muistosanat. 

Filosofin dosentti Pertti Juhani Lindfors syntyi Oulussa 12.1.1927 ja kuoli Helsingissä 26.4.2007. 

Pertti Lindfors oli Eino Kailan lahjakkain oppilas ja loogisen empirismin perinteen jatkaja. Pertin mielestä järkevä tietoyhteiskunta tarvitsee matematiikkaa. Looginen empirismi oli hänen mielestään paras tiedepolitiikan filosofia. 

Vuonna 1950 Lindfors tutustui kybernetiikkaan ja kymmenkunta vuotta myöhemmin Georg Klausin kybernetiikkaa soveltavaan tietoteoriaan. Kybernetiikka on tiede, joka tutkii informaatio- ja tiedonvälitysjärjestelmiä elollisissa ja elottomissa olioissa, siis ihmisissä, eläimissä ja koneissa sekä yhteiskunnassa yleensä. 

Lindfors katsoi, että loogisen empirismin ns. kolmanteen vaiheeseen kuuluu olennaisena osana kyberneettinen tieteenteoria, jonka mukaan tiede ja sen filosofia määritellään itseään ja ympäristöään tarkasteleviksi ja tarkastelun perusteella itseään ja mahdollisesti ympäristöään korjaaviksi järjestelmiksi. Korjaus tapahtuu pysyvyys- eli invarianssiperiaatteiden mukaisesti. 

Vuonna 1945 Lindfors tutustui G. H. v. Wrightin teokseen Den logiska empirismen, joka on suomennettu nimellä Looginen empirismi, ja Eino Kailan teokseen Inhimillinen tieto sekä Ajatuksen 13 ensimmäiseen niteeseen, jotka sisältävät psykologiaa ja matemaattista logiikkaa pääasiallisesti loogisempiristisesti tarkasteltuna. Lindfors oppi, että filosofiassa voidaan käyttää matematiikkaa, ja erityisesti matemaattisesta logiikasta tuli hänelle intohimo. 

Eino Kailan teoksen Persoonallisuus avulla Lindfors tutustui psykologiaan ja jätti kesken perinnöllisyystieteen ja eläintieteen opinnot. Psykologiaa hän yritti palauttaa eläintieteeseen. Erityisesti häneen vaikutti Yrjö Sirolan vuonna 1906 kirjoittama Sosialidemokraattisen puolueen ohjelma ja Arvi Korhosen artikkeli Materialistinen historiankäsitys teoksessa Valtiotieteiden käsikirja. 

Lindforsin ensimmäinen tieteellinen keksintö oli, että aineellinen eli materialistinen historiankäsitys ja Eino Kailan dynaaminen psykologia ovat yhtäpitäviä. Toinen Lindforsin keksintö oli nimirelaation teoria, joka voidaan katsoa Kailan esittämän symbolifunktion matematisoinniksi. Toisin kuin muinaiset ihmiset ajattelivat, nimi on eri asia kuin nimen kohde. 

Lindfors väitti, että darvinistinen ja marxilainen kehitysteoria ovat yhteensopivia, mutta marxilainen selittää vähä vähältä enemmän ja enemmän ihmisen kehitystä. Materialistisen historiankäsityksen mukaan keksijöistä ja neroista on aina ylituotantoa, mutta vain ne keksinnöt, jotka sopivat tuotantotapaan ja sitä ylläpitävään 'ajan henkeen' otetaan käytäntöön. 

Lindforsin mielestä Lothar Meyer on 1980-luvulla kirjoittanut oikein, että kapitalismi tosin tuhoaa kaikki kilpailevat järjestelmät mutta tuhoutuu itse tuottamiinsa asioihin kuten ydinsotaan, saasteongelmiin, väestöräjähdykseen ja ympäristötuhoon. Maailmanlaajuinen eli globaali sosialismi voidaan matematisoida ja viimeistään tulevat kvanttitietokoneet pystyvät laskemaan maailmanlaajuisen suunnitelmatalousjärjestelmän. Ongelmana on poliittisen tahdon puute. 

Jo laudaturtyössään Lindfors osoitti virheellisiksi sekä natsistisen että stalinistisen perinnöllisyystieteen. Tämän työn laajennus oli Marxilaisuus ja tiede vuonna 1967. (254 s. Kirjamaailma, Lahti). Marxilainen teoria selittää Lindforsin mielestä mm. työväenluokan, työväenliikkeen, ammattiyhdistysliikkeen, sosialismin, sosialidemokratian, siirtomaaimperialismin ja kehitysmaiden kurjistumisen. Geenien tulo yhteiskuntatieteeseen tarkoittaa darvinismin ja marxilaisuuden yhteensovituksen painotusta eikä marxilaisuuden hylkäämistä darvinismin hyväksi. 

Lindforsin mukaan looginen empirismi on pyrkimys palauttaa koko tieteenfilosofia suhteellisen yksinkertaisuuden ongelmaan, jonka tutkija Lindfors oli. Lindforsin tieteen ihannekieli MISIL (Method of Invariant Scientific Ideal Language) on tähän tarkoitettu menetelmä. Tällöin mahdollisesti syntyvät ristiriidat Lindfors ratkaisi monikerroksisella tyyppiteorialla. 

Väitöskirjassaan Der dialektische Materialismus und der logische Empirismus eli Dialektinen materialismi ja looginen empirismi Pertti Lindfors pyrki määrittelemään aineellisen todellisuuskäsityksen peruskäsitteet täsmällisesti. Eino Kaila nimitti vuonna 1939 ilmestyneessä teoksessaan Inhimillinen tieto epämääräisten käsitteiden käyttäjiä sammaltajiksi. Lindfors kutsui heitä lässyhumanisteiksi.

Inhimillisessä tiedossa Eino Kaila sanoi inhimillisiä käsityksiä rationalisoinneiksi eli järkeistyksiksi. Kaikkeustieteen professori Kari Enqvist on esittänyt sanan rationalisointi tilalle sanaa karkeistus. Inhimillinen tieto on järkeistystä eli karkeistusta todellisuuden suhteen. 

Lindforsin aineellinen todellisuuskäsitys, jonka mukaan kaikkeus toimii omien, ihmisestä riippumattomien lakiensa mukaan, on nyt tullut uudestaan muotiin. Kaikkeuden luonnonlait mahdollistavat ihmisten kaltaisten olioiden syntymisen eli nykyihminen on kehittynyt luonnon mittojen mukaan eikä päinvastoin. 

Pertti Lindfors toimi loppuun asti niiden asioiden puolesta, joita hän arvosti

Lång kamp mot ämnet kristendom

Stämmer staten I Norge är striden het om religionsundervisningen i skolan. Det norska humanistförbundet, som är störst i världen, anser att undervisningen kränker de mänskliga rättigheterna. Nu väntar Europadomstolens utslag.

I början av december 2006 samlades tre norska familjer i en rättssal i Strasbourg. Inför 20 domare i Europadomstolen (den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) försökte de bevisa att den norska staten har kränkt deras religionsfrihet och föräldrarätt. 

Allt har sin upprinnelse i att ett nytt religionsämne infördes i den norska skolan 1997. Ämnet, som var obligatoriskt för alla elever, fick namnet kristendoms- och religionskunskap samt livsåskådning (KRL).

- Min son Eivind, som var 10 år då, blev hemskt upprörd. Från att ha undervisats i etik och livsåskådning fick han i stället, menar vi, en kamouflerad kristendomsundervisning, säger Carolyn Midsem som var med på rättegången i Strasbourg. 

Carolyn och hennes familj är en av totalt sju familjer som tillsammans med Human-Etisk Forbund, det norska humanistförbundet, dragit den norska staten inför rätta. I dag är Eivind 19 år och har gått ut skolan. Han gick i
femman när det nya ämnet infördes.

- Eivind fann ämnet provocerande. Och det gjorde flera av hans klasskamrater också. Han gick i en skola i Oslo med ungefär 40 procent invandrare, barn från hela jordklotet, varav många var muslimer. Flera vägrade att läsa i boken eller satt med fingrarna i öronen. Deras nya läroböcker var uppbyggda som en andakt. De knöt ihop bibelberättelser med aktuella frågor i barnens vardag.

Kristendomen presenterades som svaret på alla frågor, säger Carolyn Midsem.

- Ett kapitel handlade till exempel om rädsla. Barnen fick svara på frågor om vad de var rädda för och vem som kan trösta. Texten illustrerades med en stor bild på Jesus som lugnar stormen på Genesarets sjö, säger Carolyn Midsem vars kritik främst gäller undervisningen i låg och mellanstadiet. 

I högstadiet tycker hon att undervisningen blev mer kunskapsorienterad och "lite mindre söndagsskola". 

Bente Sandvig, som arbetar som fackchef på Human-Etiskt Forbund och har drivit rättsfallet från deras håll, ger ett annatexempel: 

- I min dotters lärobok handlade ett kapitel om hur vi kan vara snälla mot varandra och sedan berättades det om kristna helgon och den barmhärtiga samariten. Eleverna får lära sig en religiös skapelseberättelse från första klass, men de får inte den naturvetenskapliga förklaringen förrän i åttonde klass. Kunskap hålls ifrån dem.

Före 1997 kunde eleverna välja kristendomsundervisning eller ett neutralt etik- och livsåskådningsämne. Man kunde också ansöka om att helt få slippa undervisning. Men efter 1997 var det nya religionsämnet KRL obligatoriskt för alla. Föräldrar i Oslo bildade en föräldraaktion som protesterade. 

- Att tvingas kritisera lärare och rektor är inte lätt. Man är rädd för att barnen ska få lida för att de har en "jobbig förälder". Eivinds lärare tog illa upp när jag ifrågasatte undervisningen. Men det här är så viktigt. Skolan är inte en arena för religiös indoktrinering, säger Carolyn Midsem. 

Bente Sandvig och Carolyn Midsem medger att de flesta föräldrar ändå tycker att
ämnet KRL är bra. De förklarar det med att den norska statskyrkan har en stark ställning i landet, 85 procent är medlemmar.

Human-Etiska Forbundet och de sju familjerna har förlorat i alla tre rättsinstanserna i Norge. Fyra familjer gick då vidare till FN:s kommission för mänskliga rättigheter i Genève där de vann 2004. De tre resterande familjerna lade fram sin sak för Europadomstolen i Strasbourg två år senare.

Efter segern i FN ändrade den norska staten på en del formuleringar i läroplanen och informationen till föräldrarna stärktes. Dessutom ändrades reglerna för att göra det enklare att söka ledigt från vissa delar av undervisningen. Och i läroplanen står det att ämnet varken ska vara en förkunnelse eller religionsutövning av något slag.

- Jag är jurist. Jag har läst de ändringar staten har gjort. Det är ren semantik och betyder ingenting i verkligheten. Eleverna ska lära sig psalmerna, men de behöver inte sjunga dem. De ska kunna trosbekännelsen, men de behöver inte säga den. Jag har inga problem med att min son lär sig psalmer, Fader vår eller besöker en kyrka. Det jag är emot är att kristendomen presenteras som svaret på alla livets frågor, säger Carolyn Midsem.

Gunnar Mandt är avdelningsdirektör på utbildningsdepartementet i Norge och har följt rättssaken sedan den började, som representant för den norska staten.
- Om man ser på utvecklingen i världen, med religionsstrider och konflikterna kring bland annat karikatyrerna av Muhammed, så inser man att vi behöver mer kunskap om olika religioner. Norge var fram till 1970 ett väldigt homogent land, men i dag har vi ungefär 8 procent invandrare i landet. I Oslo är siffran 30 procent. Vi behöver föra en interkulturell dialog.

Ämnet KRL går igenom alla religioner, filosofi och etik även om fokus (55 procent av undervisningstiden) ligger på kristendomen. Och kunskap om kristendomen är viktigt, enligt Gunnar Mandt, för att förstå det norska samhället och dess kulturarv.

Men om KRL nu är icke-konfessionellt och vill samla alla elever, varför ska man
då kunna få ledigt från delar av ämnet? 

- Det är en säkerhetsventil för föräldrarna. Det finns alltid några som tycker att vissa delar är stötande. Vi har samma möjlighet när det är simundervisning eller sexualkunskap i skolan. Även i hemkunskap kan man få ledigt från vissa lektioner, en del äter inte griskött till exempel, säger Gunnar Mandt.
Svenska Dagbladet

Oletko tietoviisas


Viereisessä kuvassa oleva mies on
a) sheikki
b) sulttaani
c) keisari

Miehellä oli virallisia lapsia
a) 1-9
b) 10-19
c) 20-29Kuukauden kysymys

Tämän kirjoittaja on tehnyt pro gradu - tutkielmansa aiheesta Lp-avaruuden lineaariset operaattorit. Kaikkeudensyntytieteilijät puhuvat laakeista, soikeista ja satulamaisista avaruuksista.

Kuinka monta erilaista avaruutta löytyy hakukoneilla (esimerkiksi Google jne.)?

Kuukauden viisaus

"Uskonnostaan riippumatta ihminen on surkimus. Kun ihmistä kiihotetaan, hän muuttuu entistä suuremmaksi typerykseksi. Miksi ihmisiä ihannoidaan, vaikka nämä eivät poikkea eläimistä muuten kuin juomatavoiltaan ja raakuudeltaan ja näiltäkin osin vain huonompaan suuntaan. Luomakunnan kruunu on tosiasiassa potta, jota ei ole puhdistettu. Ihmisoikeudet ovat luomakunnan kruunun potan kiillottamisyrityksiä. Tee vain asioita, jotka lisäävät onnellisuutta." - Kari Uoti

Tämä on lainaus Kari Uotin blogista
(http://www.kariuoticonsulting.fi/blogi) ja julkaistu 2.4.2007.

Toinen kuukauden viisaus

"Ei minua uskonto haittaa, ihminen saa pyllistää mihin suuntaan tahtoo." - Hannu Karpo, Helsingin Sanomat 23.5.2007, s. C8.

Kuukauden kolmas viisaus

"Kirkkohan on tyypillinen kriisiorganisaatio, jota vaivaa näivettynyt näky, aneeminen auktoriteeti ja impotentti ilmapiiri." - Jari Sarasvuo, Kotimaa 21/2007

Kuukauden mielipidekysely

Mielestäni työttömän yksinhuoltajan lapsi saa syödä päivittäin
  1. Ei yhtään kertaa
  2. Yhden kerran
  3. Kaksi kertaa
  4. Kolme kertaa
  5. Neljä kertaa

Kuukauden saarna

Lukijoiden pyynnöstä julkaisemme tässä lehdessä oikean saarnan. Tällä kertaa päivän tekstinä on Markuksen evankeliumin kohdat 5:1-17. Päin vastoin kuin evankelis-luterilainen kirkko väittää, Jumala - nimisen henkilön tekijänoikeudet ovat vanhentuneet lähes parituhatta vuotta sitten. Päivän teksti kuuluu:

Jeesus Gerasan alueella

1 He tulivat toiselle puolen järveä Gerasan alueelle.

2 Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki.

3 Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahlehtimaan häntä.

4 Monet kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä.

5 Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä.

6 Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan hänen eteensä

7 ja huusi kovalla äänellä: "Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua!"

8 Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä.

9 "Mikä sinun nimesi on?" Jeesus kysyi, ja sai vastauksen: "Legioona*, sillä meitä on monta."

10 Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä seudulta.

11 Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella.

12 Pahat henget pyysivät Jeesukselta: "Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin."

13 Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki.

14 Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut.

15 He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät pahojen henkien vaivaaman miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan.

16 Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt.

17 Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta.
 
18 Kun Jeesus nousi veneeseen, pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa.

19 Jeesus ei siihen suostunut vaan sanoi hänelle: "Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt."

20 Mies lähti ja alkoi Dekapoliin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään.

Saarna

Tässä kertomuksessa ilmenee se sukupolvien ristiriita, joka on perheissämme yhä yleisempi. Kun itse Isä Jumala laittaa mieheen 2000 pahaa henkeä, hänen poikansa Jeesus menettelee täysin kurittomasti ja ajaa henget sikalaumaan. Sikojen omistajalle Jeesus aiheuttaa suuren vahingon (laskekaapa, mitä kaksituhatta täysikasvuista sikaa maksaa). Tästä syystä hänen on poistuttava paikkakunnalta veneellä, kun se on nopeampi tapa paeta kuin vetten päällä kävely.

Tämän saarnan pitäjä ei onnistunut löytämään kartoista Gerasan läheltä yhtään järveä. Järvi, johon 2000 sikaa ajettiin, ei ollut kovin suuri. Kuitenkin erittäin uimataitoiset siat hukkuivat siihen. Tämä on varmaan eräs Raamatun suuria ihmeitä: 2000 erittäin uimataitoista sikaa hukkuu lätäkön kokoiseen järveen.

On otettava huomioon, että tässä tapahtumassa suuri joukko sikopaimenia joutui työttömiksi. Lisäksi Gerasan silloista kaupunkia uhkasi nälänhätä. Juutalaisille ei tullut nälänhätää, koska juutalaiset eivät syö sian lihaa, mutta miten kävi loisteliaan Gerasan rakentaneille roomalaisille? Nykyään Gerasa tunnetaankin pääasiassa roomalaisen asutuksen raunioista.

Entä mikä on tämän saarnan opetus. Se on varmaan seuraava: Jos hävität tahallasi 2000 sian sikalan, sinun on poistuttava paikkakunnalta mitä nopeimmin.

Kumpi saisi hovioikeudessa suuremman tuomion, Porvoon tuomiokirkon polttaja vai 2000 sian hukuttaja?

Järjestöpalsta

Tällä palstalla julkaistaan ilmaiseksi tarpeellisten järjestöjen ilmoituksia.

Joukko suomalaisia, joiden sekä älykkyysosamäärä että tyhmyysosamäärä ovat yli 150, ovat perustaneet uuden yhdistyksen. Koska kuningas Arthuria ja pyöreän pöydän ritareita ei ole ollut oikeasti olemassa, järjestön nimessä ei saa esiintyä Mensa.

Jotta järjestö tulisi nopeasti tunnetuksi, se on kuitenkin ottanut itselleen sanaa Mensa muistuttavan nimen Bensa.

Bensaan ovat tervetullaita kaikki, joiden älykkyysosamäärä ja tyhmyysosamäärä molemmat ylittävät 150. Järjestö suunnittelee uutta testiä, joka huomioisi molemmat yllä mainitut testit. Sisäänpääsytestejä olisi siis vain yksi. Niissä määrättäisiin jäseneksi pyrkivän hulluusosamäärä.

Käsitteen hulluusosamäärä on tiettävästi ensimmäisenä ottanut käyttöön nimimerkki Heikki Havina teoksessaan Totuus (vuonna 1986). Uudella Bensa - järjestöllä on siis jo kahdenkymmenen vuoden perinteet. Järjestö harkitsee Heikki Havinan kutsumista järjestön kunniajäseneksi. Heikki Havina epäilyksittä täyttää järjestön siäänpääsyvaatimukset, joten hänet voidaan ottaa jäseneksi ilman pääsykoetta, mikäli hän suostuu järjestön kunniajäseneksi.

Uutisia

Tupakkakoppeja kristittyjen taivaaseen

Koska huomattava osa kristityistä tupakoi, kristittyjen taivaan hallintoneuvoston puheenjohtaja Jahve on päättänyt lähettää kesäkuun alussa arkkienkeli Gabrielin johtaman valtuuskunnan tutkimaan Suomen ravintoloiden tupakkakoppeja.

Koska kristittyjä lienee maailmassa pari miljardia, ja heissä on satoja miljoonia tupakoijia, taivaan tupakkakopeista odotetaan Suomelle suurta menestystuotetta. Kun taivaasta ei kulta lopu, tupakkakopeista tullee erinomaisen ylellisiä.

Kristityn presidentti Tarja Halosen mukaan taivaassa on luovuttu I, II ja III luokan tupakkakopeista ja kaikki entiset tupakkakopit korvataan I luokan tupakkakopeilla.

Taivaan tupakkakoppibisnes voi ylittää arvoltaan jopa Nokian kännykkäbisneksen. Toimitusjohtaja Anne Brunila on jo varoittanut rakennustyöläisten pulasta.

Muslimien taivaan pääjohtaja Allah puolestaan on lähettänyt valtuuskunnan tutustumaan Euroopan viiniravintoloihin. Muslimien määrän kasvaessa muslimien taivaaseen tarvitaan runsaasti uusia viiniravintoloita.

Voi taivaan talikynttilät!

Uskonnottoman juhlapuhujan patsas Helsinkiin

Vahvistamattomien tietojen mukaan Helsingin kaupunki suunnittelee uuden musiikkitalon eteen uskonnottoman juhlapuhujan patsasta. Kaupunginhallituksen mukaan patsas tulee huomattavasti halvemmaksi kuin evankelis-luterilaisten normien mukainen uskonnottomien hautausmaa. Kauniaisissa on kunnallinen hautausmaa, mutta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on vain eri uskontokuntien ylläpitämiä hautausmaita. Pitäisiköhän ateistien ryhtyä harkitsemaan Turun muslimien mallia (Kauhavan rauta ei ruostu). 

Intiassa 50 000 köyhää hindua kääntyi buddhalaiseen uskoon

(27.5.2006, 20:41) Noin 50 000 köyhää kastitonta tai alhaiseen kastiin kuuluvaa intialaista kääntyi sunnuntaina buddhalaiseksi päästäkseen eroon hindulaisuuteen kuuluvasta kastijärjestelmästä.

Uskovaiset jatkavat FETOssa riehumista

Alla oleva on leike FETOn keskustelupalstalta. Jos et tiedä, mikä on FETO, hyvä niin.

"Heissan, tästä voisi virittää ihan oikean keskustelun. Saako uskontokuntiin kuulumattomia opiskelijoita opettavien opettajien keskustelusivuilla mainostaa ateistisia oppeja puolustavia kirjoja/artikkeleita? Ja miksi ihmeessä Feton hallituksen jäsen vielä osallistuu keskusteluun? Pitäisikö keskustelu kieltää moderaattorin toimesta vai pitäisikö vastapainoksi saada eri uskontokuntien edustajien kommentit? Tässäpä tilaisuus itse kullekin: Fetolla on vuosikokous 20.4. (ks. www.feto.fi) . Siellä voi siivota hallituksesta pois kaikki epäsopivat jäsenet ja laatia järjestölle sopivat säännöt, jotka eivät loukkaa tälläkin listalla olijoiden mielipiteitä. (Tiedoksi: Juha Eerolainen ei ole vuosikausiin ollut missään Feton virallisissa elimissä, mutta ehkä tuollaisen erkin voisi siivota pois keskustelupalstaltakin, jos uusi hallitus niin tahtoo.). Lämmöllä osallistumista toivoo, Olli Hakala (itsekin rivijäsen, joskin ehkä huono sellainen, koska Juhan viestit eivät nosta iholle näppylöitä.)"

 ----- Original Message -----
Sent: Thursday, April 12, 2007 5:55 PM
Subject: Re: [feto]
"Hesari Ja tämmöset erkit julistavat ET:n olevan ei-dogmaattista ateismia." lämmöllä
pentti ristilä"

" Juha Eerolainen >> wrote: "Moi, huomasitteko, että Hesarissa oli hämmästyttävän vahva ateistinen puheenvuoro: Englantilainen evoluutiobiologi Richard Dawkins on kirjoittanut erinomaisen uskonnonvastaisen polemiikin. The God Delusion, joka ilmestyy keväällä suomeksi nimellä Jumalharha, on sen verran tuhtia tavaraa, että viimeistään sen luettuaan passiiviset ateistit muuttuvat aktiivisiksi, mukavuudenhaluiset agnostikot heräävät kädenlämpöisestä skeptisismistään ja tapauskovaiset keksivät uusia tapoja.
Sivu C3
Juha E"

Tiede

Teoreettista filosofiaa: Kirjoita tutkielma

Kirjoita tutkielma, jossa tutkitaan alla olevan lauseen totuutta:

"Jos taivas on keltainen, se on vihreä."

Tutkielma saa olla pituudeltaan enintään 1000 sanaa, ja se on kirjoitettava Britannian englanniksi. Kaksi professoritasoista lausunnonantajaa vaaditaan.

Paras tutkielma julkaistaan teoksessa Dictionary of Atheism.

Käytännöllistä filosofiaa: Piereksimisen ongelma

Vanha suomalainen loru kertoo: "Piika se pieraes keskellä kirkommäkkee ja siitä tuil iso häppee".

Vahvistamattomien tietojen mukaan arkkipiispa Jukka Paarma ei ole aikeissa ryhtyä siunaamaan uudestaan keskellä kirkonmäkeä pieraisseita piikoja. Piereksimisen ongelmaan on siis edelleen haettava apua tieteeltä.


Pierun pahimman hajuaineen skatolin synty on esitetty yllä olevassa kuvassa (säure = happo). Skatoli on kirkas neste, ja sitä tulee pierun mukana ulos pieninä hiukkasina. Vaikka piereksiminen on todettu mitä terveellisimmäksi, osa ihmisistä ei pidä skatolin hajusta (osa ei pidä edes indolin hajusta, sitäkin on pierussa).

Haastattelemamme käytännöllisen filosofian dosentti sanoo, että kun skatolin hajua on mahdotonta vältää, sitä on opittava sietämään. Skatoli ei yleensä ole nisäkkäille myrkyllistä, tiettävästi vain ahkerasti pölläyttelevillle naudoille se on myrkyllistä.

Toisin on tupakansavun laita. Se on kaikille myrkyllistä. Dosentimme sanoo menevänsä tupakoimaan tuulen alapuolelle, mikäli sinne ei ole liian pitkä matka.

Parhaiten piereksiminen onnistuu reippaasti kävellessä. Jos vielä osaa päästää kiekauspierun eniten inhoamansa ihmisen tullessa vastaan, voi kokea jopa sen onnen tunteen, minkä muille ilkeily joskus synnyttää.

Jos esimerkiksi mustasukkainen vaimosi ei päästä sinua piereksimään ulos, mene parhaaseen sänkyysi oikealle kyljelle, kyllä pieru kohta tulee.

Koska piereksiminen ei ole mitenkään välttämätöntä toimintaa, tiede on kehittänyt sen torjumiseen kaksi lääkettä, dimeticon ja simeticon. Niitä myydään apteekeissa reseptittä. Nämä aineet pienentävät pintajännitystä ja siis pierukuplien tuloa ja jossain määrin myös piereksimistä.

Jos piereksimiseen liittyy ripulia, apteekeista ilman reseptiä myytävät mahabakteerivalmiseet ovat pitkällä tähtäyksellä miellyttävämpi vaihtoehto kuin varsinaiset ripulilääkkeet.

Lapset pitäisi opettaa piereksimään kunnolla jo päiväkodeissa. Silloin he oppisivat tuntemaan pierun hajun luonnollisena asiana ja piereksimisen terveellisenä ja hyväksyttävänä toimintana. Päivähoidosta voitaisiin jättää jokin laiton ruokarukous pois ja laittaa sen tilalle aterian jälkeen pidettävä röyhtäily- ja piereksimiskilpailu.

Hiiret käymässä tarpeettomiksi

Maailman tehokkain tietokone Blue Gene Lion pystyy matkimaan hiiren aivojen puolikasta, tosin se toimii 10 kertaa hitaammin kuin hiiri.

Jokakeväinen koiranpaskaongelma on ratkaistu

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on kehittänyt koirarodun, joka ei paskanna ollenkaan.

Dinosaurusten arvoitus on ratkaistu

YLEn televisiouutisten mukaan se, mihin dinodaurukset hävisivät, on ratkaistu. Dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon, koska ne eivät mahtuneet Nooan arkkiin.

Kielenhuolto: Mikä on todellisuus?

Todellisuus: Mikä on olemassa riippumatta siitä uskooko joku sen olemassaoloon tai toivooko joku sen olemassaoloa.

Tämä määritelmä ei sano mitään todellisuuden luonteesta. Liioin se ei sano mitään siitä, miten todellisuuden luonteesta voi saada tietoa.

Kokemusväitteiden totuus ja epätotuus riippuvat siitä, mitä todellisuudessa on olemassa. Todellisuuskäsitys on jonkun ihmisen käsitys siitä, millainen todellisuus on. Käsitteistä "maailmankuva" ja "maailmankatsomus" on syytä luopua jo siksi, että "maailma" harhaisesti väittää, että planeettamme koostuu pelkästä maasta ja ilmasta.

Jos tämä muutettaisiin vanhan ajan käsitysten mukaiseksi maailmankatsomuksen sijasta puhuttaisiin maailmavesitulikatsomuksesta. Jos mukaan halutaan globalisaatio, puhuttaisiin tietysti maapallonkatsomuksesta.

Myös käsite "elämänkatsomus" on syytä poistaa, sillä elämänkäsitys on osa todellisuuskäsityystä eikä päin vastoin. Elämänkäsitys on tietysti jonkun ihmisen käsitys elämästä.

Englanninkielinen Wikipedia sanoo todellisuuteen kuuluvan myös epätodellisuuden mikä on kyllä tämän kirjoittajan mielestä jumaluusopillisen vänkyröinnin huippu.

Pää lataamoon

Tekniikikka ja Talous - lehti 18.5.2007

Uusi tekniikka pystyy pietsoelektroniikan tai sähkögneettien avulla piilottamaan kuulolaitteen kokonaan näkyvistä, ja samalla äänen laatu paranee.

Uusia laitteita kehittää kaksi yhdysvaltalaista yritystä, Envoy Medical sekä Oto-logics. Menossa ovat parhaillaan laajat käyttäjätestit.

Edellisen Esteem -kuuloimplantin toiminta perustuu pietsosähköiseen anturiin, jonka lääkäri istuttaa keskimmäiseen kuuloluuhun eli vasaraan. Anturi muuttaa äänen aiheuttamat värähtelyt elektronisiksi signaaleiksi ja lähettää ne korvan taakse ihon alle upotettuun prosessori-implanttiin. Se vahvistaa signaalit ja lähettää ne edelleen sisäkorvaan. Implantti sisältämä paristo pitää vaihtaa neljän vuoden välein.

Vahvistinimplantin asennus vaatii monen tunnin leikkauksen, ja operaation hinta on Handelsblatt-lehden mukaan noin 25 000 euroa.

Otologicsin tekniikka perustuu korvan sisään laitettuun mikrofoniin ja voimanlähteenä toimivaa pieneen elektromagneettiin. Sen lataaminen ei vaadi leikkausta.

Tutkimus: Alkoholijuomat aiheuttavat syöpää

Tohtori Pertti Lindfors lopetti alkoholin käytön 7.7.77 ja eli sen jälkeen 30 vuotta ilman alkoholia. Lopeta sinäkin alkoholin käyttö!

Julkaistu: 6.5.2007 07:30

Päivitetty: 6.5.2007 14:52

JARMO MATILAINEN

IARC:n raportin perusteella alkoholin valmistus, myynti ja anniskelu rikkovat EU:n elintarvikeasetusta.

Alkoholijuomat aiheuttavat kansainvälisen syöpätutkimusjärjestön IARC:n raportin mukaan syöpää. Asiasta kertoi ensimmäisenä Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntai­­suomalainen.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallitus­sihteeri Ismo Tuominen toteaa, että alkoholi­juomien syöpä­vaarallisuus todettiin nyt ensimmäistä kertaa.

EU määrittelee alkoholijuomat elintarvikkeiksi, jotka eivät saa olla terveydelle vaarallisia.

Maailman terveysjärjestöön WHO:hon kuuluvan IARC:n raportissa alkoholijuomat luokitellaan kuitenkin syöpävaarallisuudessa luokkaan yksi.
Tuomisen mukaan nyt onkin mielenkiintoista nähdä, minkälaisia toimia raportti aiheuttaa. "Joudumme miettimään esimerkiksi sitä, ovatko alkoholijuomat elintarvikkeita vai eivät."
Tuomisen mielestä raportti antaa kolme mahdollisuutta. Yksi vaihtoehdoista on jopa alkoholijuomien myynnin kieltäminen koko EU:ssa, mihin Tuominen ei lainkaan usko. Tuomisen mukaan olisi toisaalta vaikeaa olla tekemättä asialle mitään, koska uusi tutkimus aiheuttaa selvän ristiriidan. Viimeinen vaihtoehto on varustaa alkoholijuomapullot varoitusmerkinnöillä koko Euroopassa.

IARC:n raportin mukaan muutama tuoppi päivässä nostaa kaksin -kolminkertaiseksi riskin sairastua suuontelon, nielun, kurkunpään ja ruokatorven syöpiin täysin raittiisiin verrattuna.

Millainen on mutkainen suora?

Lueskelin tyttäeni perheen luona Tiede - lehtiä. Tilaisin kyseisen lehden itselleni, jos siinä ei esitettäisi totena jumaluusoppineiden käsityksiä ja jos siinä ei esitettäisi totena uskovaisten (esim. Jaakko Hämeen-Anttilan) vinoutuneita käsityksiä islamista.

Erityisesti matematiikalle (joka ikävä kyllä taitaa olla pääaineeni) on ominaista, että käsitteiden merkityksiä muutetaan. Jos kyseessä ovat matematikan sisäiset käsitteistöt, joilla ei ole täysin isomorfisia (anteeksi kumma sana) vastineita todellisuudessa, tämä sallittakoon. Sen sijaan vastustan jyrkästi sitä, että tavallisten ihmisten ja muidenkin ei-matemaatokoiden (eli esimerkiksi fyysikoiden ja tähtititeilijöiden) päätä sekoitetaan käsitteillä, joilla on sama nimi kuin arkielämän käsitteillä mutta joiden merkitystä on muutettu.

Vuosituhansien ajan ihmiset, myös matemaatikot, ovat opiskelleet Eukleideen geometriaa, jonka on hyvin muotoillut esimerkiksi David Hilbert. Toki on lupa luoda geometrioita, joissa käsitteet on määritelty toisin kuin Hilbertin euklidisessa geometriassa.

Hilberin euklidisen geometrian peruskäsitteitä ovat mm. suora ja piste. Ne määritellään Hilbertin euklidisessa geometriassa epäsuorasti sellaisten lauseiden avulla, joissa nämä käsitteet esiintyvät. Tällaista määrittelytapaa sanotaan aksiomaattiseksi. Aksioomilla ei siis ole mitään tekemistä "itsestäänselvyyksien" kanssa. Tällaiseen virheelliseen käsitykseen on johtanut tietosanakirjojen tekijöiden matematiikan perusteiden tuntemuksen puute.

Jos jotakin Hilbertin euklidisen geometrian epäsuoraa määritelmälausetta (aksioomaa) muutetaan, tulosta voidaan aivan hyvin kutsua geometriaksi. Tällöin ei pitäisi käyttää käsitteitä piste (point) ja suora (line), koska käsitteistö on muuttunut. Sen sijaan voidaan esimekiksi puhua pisteistä ja peruskäyristä (basic curve).

Eräs loogisen empirismin pahoista erehdyksistä oli, että fyysikko Moritz Sclick ryhtyi käyttämään käyräviivaisia geometrioita Immanuel Kantia vastaan. Minun mielestäni Immanuel Kant oli väärässä toisin kuin eräät loogisen empirismin vastustajat väittävät, mutta tällä ei pidä olla mitään tekemistä erilaisten geometrioiden kehittelyn tai käytön kanssa.

Luin eräitä tarkoituksia varten uudestaan sekä Eino Kailan Inhimillisen tiedon (1939) että Ilkka Niiniluodon siitä laatiman lyhennelmän (1992). Niiniluoto oli jossain kohdassa tehnyt alaviitteen, jossa määriteltiin suora valonsäteen radaksi. Tällaisella suoralla ei tietenkään ole mitään tekemistä Hilbertin euklidisen geometrian kanssa, sillä esimerkiksi täydellisten auringonpimennysten aikaan on todettu, että aurinko toimii gravitaatiolinssinä ja valonsäteen rata taipuu eli on käyrä eikä suora.

Tiede - lehtiä selaillessani huomasin artikkelin (kirjoittajana muistaakseni Jukka Maalampi), jossa sanottiin, että tämä valosäteen mutkille kulkeminen nosti Albert Einsteinin suurehkojen nerojen luokkaan. Kyseessä on kuitenkin ollut pahanlaatuinen väärinkäsitys. Valon taipuminen painovoimakentässä todistaa ainoastaan sen, että valo kulkee mutkille, ei mitään muuta.

Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että painovoimakenttien vaikutuksen tai valon reittien kuvaamiseen käytetään käyräviivaisia geometrioita. Ilmeisesti nämä käyräviivaiset geometriat edellyttävät kolmiulotteista avaruuta korkeampiulotteisen avaruuden ja niitä käytetään vähän samaan tapaan kuin imaginäärilukuja laskennat helpottamiseksi.

Eino Kaila sekä Rolf ja Fritjof Nevanlinna käsittivät erinimaisen hyvin, mistä epäsuorasti määritellyissä erilaissa geometrioissa oli kyse. Eräässä lehdessä Rolf Nevanlinna kirjoitti tämän kirjoittajaa vastaan, että Einsteinin suhteellisuusteorioiden matematiikka ja kummaliset käsitteiden merkitysten muutokset pitää hyväksyä, koska ne helpottavat laskemista.

Kun tekniikan tohtori ja monipuolinen keksijä Tuomo Suntola esitti oman suhteellisuusteoriansa (siinä geometria on euklidinen), häntä vastaan esitettiin, että eivät näin yksinkertaiset kaavat, jotka edellyttävät pelkän vektorilaskennan tuntemusta eivätkä mitään tietoja tensorirenkaasta (jossa Einstein käytti itseään parempien matemaatikoiden apua) kelpaa.

Sen lisäksi, että suorat on pantu mutkittelemaan, sanaa "avaruus" on alettu käyttää aivan mielivaltaisesti. Sen sijaan, että looginen empirismi olisi puhdistanut kielenkäytön, se hyväksyi sanan "avaruus" käytön melkein mihin tahansa, koska tällä tavalla voitiin taistella Immanuel Kantia vastaan.

Periaatteessa olisi mahdollista poistaa koko sanan "avaruus" käyttö. Esimerkiksi matematiikassa riittää puhua perusjoukosta, jossa voi olla mielivaltainen äärellinen tai ääretön määrä muuttujia (esimerkiksi (x,y,z,u,v,w)). Tällöin ei tarvitsisi puhua ollenkaan ulottuvuuksista eikä pohtia "todellisten" ulottuvuuksien määrää.

Todettakoon, että kun tämän kirjoittaja teki tilastollisia tutkimuksia SAS - ohjelmistolla, faktorianalyysilla etsittiin mallia, jossa ilmiötä selittävien muuttujien määrää vähennettiin ja samalla luotiin uusia selittäviä muuttujia.

Jos menetellään, kuten olen ehdottanut, jokaiselle ikääntyneelle ihmiselle selväksi tullut asia, että painovoima - ikävä kyllä - on oikeasti olemassa, voidaan tunnustaa myös ns. tieteessä. Albert Einsteinin mukaanhan painovoimaa ei ole olemassa, me kaatuilemme siitä syystä, että avaruus on käyristynyt. Meidän ikääntyneiden ihmisten avaruus on erityisen käyristynyt tai taitaa kadota kokonaan, kun kuolemme.

Mitä tulee valonsäteiden ratoihin, niiden käyristyminen painovoimakentissä osoittaa, että valohiukkasilla eli fotoneilla on gravitaatiomassa eli Einsteinin väite siitä, että hitausmassa ja gravitaatiomassa ovat samat, ei pidä paikkaansa.

Täältä ikuisuuteen, mutta ensin myydään toimisto

Liiketila  57,5 m
Neljäs linja 1, 00530 Helsinki (Kallio)

Hämeentien tuntumassa Neljännen linjan puolella katutason liiketila
Kotiavain: 743646
Osoite: Neljälinja 1, 00530 Helsinki
Pinta-ala: 57,5 m
Hintapyyntö: 82.000
Velaton hinta: 82.000

Raamattutunti

Kirjoita ristiriidaton Jeesuksen taivaaseenastumiskertomus

Dan Barker kehitteli joskus aikoinaan haasteen niille, jotka väittävät raamattua ristiriidattomaksi. Haasteena on kirjoittaa yksiselitteinen ja ristiriidaton kertomus Jeesuksen kuolemanjälkeisistä tapahtumista. Tässä mitä tapahtui raamatun mukaan:

Mihin aikaan naiset vierailivat Jeesuksen haudalla?

- Matt. 28:1 "päivän koittaessa"
- Mark. 16:2 "kohta auringon noustua"
- Luuk. 24:1 "aamuvarhaisella"
- Joh. 20:1 "aamuhämärissä"

Ketkä kuuluivat näihin vierailijoihin?

- Matt. 28:1 "Magdalan Maria ja se toinen Maria"
- Mark. 16:1 "Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome"
- Luuk. 24:10 "Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän kanssaan"
- Joh. 20:1 "Magdalan Maria"

Mikä oli heidän tarkoituksensa?

- Matt. 28:1 "katsomaan hautaa"
- Mark. 15:47 olivat jo nähneet haudan, 16:1 "mennäkseen voitelemaan"
- Luuk. 23:55 olivat jo nähneet haudan 24:1 "ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan"
- Joh. 19:39,40 ruumis oli jo voideltu

Oliko hauta auki kun he saapuivat paikalle?

- Matt. 28:2 "Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille."
- Mark. 16:4 "paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois"
- Luuk. 24:2 "kivi oli vieritetty haudan suulta"
- Joh. 20:1 "haudan suulta oli kivi siirretty pois"

Kuka oli haudalla heidän saapuessaan?

- Matt. 28:2-7 "Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta."
- Mark. 16:5 "Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet."
- Luuk. 24:4 "heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa."
- Joh. 20:12 "siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä"

Missä "lähettiläät" olivat?

- Matt. 28:2 "Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille."
- Mark. 16:5 "Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen"
- Luuk. 24:3,4 "he menivät sisälle hautaan", "heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa"
- Joh. 20:12 "siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä"

Mitä nämä lähettiläät sanoivat?

- Matt. 28:5-7
"Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta.
6 Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. [Matt. 12:40, 16:21+]
7 Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 'Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet.' Tämä oli minun sanomani teille."

- Mark. 16:6-7
"Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin.
7 Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille: 'Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi.'"

- Luuk. 24:5-7
"Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta?
6 Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa:
7 'Näin täytyy käydä: Ihmisen Poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.'"

- Joh. 20:13
"Mitä itket, nainen?" Hän vastasi: "Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu."


Kertoivatko naiset eteenpäin, mitä oli tapahtunut?

- Matt. 28:8 "riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille"
- Mark. 16:8 "He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät."
- Luuk. 24:9,22-24 "Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan yhdelletoista opetuslapselle ja kaikille muille."
- Joh. 20:18 "Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti: "Minä olen nähnyt Herran!" Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut."

Kun Maria saapui haudalta, tiesikö hän, että Jeesus oli herännyt kuolleista?

- Matt. 28:7-8 kyllä
- Mark. 16:10,11 kyllä
- Luuk. 24:6-9,23 kyllä
- Joh. 20:2 ei

Milloin Maria näki ensimmäisen kerran Jeesuksen?

- Matt. 28:9 ennen kuin oli palannut haudalta opetuslasten luokse
- Mark. 16:9,10 ennen kuin oli palannut haudalta opetuslasten luokse
- Joh. 20:2,14 sen jälkeen kun oli palannut haudalta opetuslasten luokse

Saikoa Jeesusta koskettaa hänen kuolemansa jälkeen?

- Matt. 28:9 "He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan"
- Joh. 20:17, Jeesus sanoi: "Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo." 20:27 "Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni."

Naisten jälkeen, kenelle Jeesus ensimmäisen kerran ilmestyi?

- Matt. 28:16,17 11:lle opetuslapselle
- Mark. 16:12,14 "Tämän jälkeen Jeesus ilmestyi hahmoltaan vieraana kahdelle heistä"
- Luuk. 24:13-36 kahdelle opetuslapselle
- Joh. 20:19,24 10:lle opetuslapselle (Juudas ja Tuomas puuttuivat)
- 1.kor. 15:5 "hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista." (Miksi 12? Juudashan oli kuollut..)

Missä Jeesus ensimmäisen kerran ilmestyi opetuslapsille?

- Matt. 28:16-17 vuorella: "lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle"
- Mark. 16:12,14 tiellä: "kun he olivat kulkemassa pois kaupungista"
- Luuk. 24:13,31,36 Emmauksen tiellä
- Joh. 20:19 sisällä huoneessa: "opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään"

Uskoivatko opetuslapset niitä kahta miestä jolle Jeesus oli ilmestynyt?

- Mark. 16:13 "mutta heitäkään ei uskottu"
- Luuk. 24:34- kyllä

Mitä tapahtui ilmestymisessä?

- Matt. 28:17-20 "17 Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät.
18 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin:..."

- Mark. 16:14-19
"Viimein Jeesus ilmestyi myös yhdelletoista opetuslapselleen heidän ollessaan aterialla. Hän moitti heidän epäuskoaan... " "15 Hän sanoi heille:..."
- Luuk. 24:13-51 emmauksen tien ja sen jälkeiset kahden opetuslapsen kanssa tapahtuneet tapahtumat
- Joh. 21:4-23 Jeesus ilmestyy järven rannalla, Pietarin kalansaalis...

Kuinka kauan Jeesus oleskeli maan päällä kuolleista nousemisensa jälkeen?

- Mark. 16:9, 16:14 lähti samana päivänä
- Luuk. 24:50-52 lähti samana päivänä
- Joh. 20:26 yli viikon, 21:1-22
- apost. 1:3 40 päivää

Missä taivaaseen nouseminen tapahtui?

- Matt. ei taivaaseen nousemista, kirja loppuu vuorelle Galileassa lähetyskäskyyn
- Mark. 16:19 Jerusalemissa tai lähellä Jerusalemia, lounaan jälkeen
- Luuk. 24:50-51 "lähelle Betaniaa" (Jerusalemin lähellä)
- Joh. ei mainintaa
- Paavali ei kirjeissään puhu asiasta
- apost. 1:9-12 "Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi"

Siitä sitten vain rustaamaan mitä pääsiäisenä tarkalleen tapahtui...

Muut sivustot

Älykkyys ja uskonnollinen usko 

www.stabu.net on tehnyt seuraavan perinpohjaisen suomennoksen Free Inquiry - lehden kuuluisasta artikkelista

Alla oleva teksti esittelee lyhyesti kaikki yhdysvalloissa tehdyt tutkimukset (ennen vuotta 1986) älykkyysosamäärän (eli ÄO:n, eng. IQ) ja uskon välisestä suhteesta. Artikkeli on paljon velkaa Free Inquiryn (1986) vastaavalle artikkelille. Alkuperäisen artikkelin sisältöä ei ole oleellisesti muutettu, tähän artikkeliin on kuitenkin lisätty muutama muu tutkimus aiheesta älykkyys ja uskonnollisuus. Omat kommentit alkuperäiseen artikkeliin on julkaistu kurssivoidulla tekstillä.

Joistain tutkimuksista puuttuu tarkat tekijöiden nimet ja vuosiluvut, lisäksi muutamissa artikkelin esiintuomissa tutkimuksissa on käytetty ns. sekundalähteitä. Artikkelin kieliasua ei ole myöskään tarkastettu. Pahoitteluni, koetan tehdä kyseisille asioille jotain lähiaikoina.
Opiskelijoista tehtyjä tutkimuksia

1. Thomas Howells, 1927
Tutkimus tutki 461 oppilaan älykkyyttä ja totesi että uskonnollisesti konservatiiviset "ovat, yleisesti ottaen, heikompia älyllisissä kyvyissä".

2. Hilding Carlsojn, 1933
Tutki 215 oppilasta ja totesi että "älykkäillä oppilailla on taipumus sympatisoida enemmän... ateismia".

3. Abraham Franzblau, 1934
Tähdensi Howellsin ja Carlsonin tutkimuksia ja testasi Termanin älykkyystestillä 354 juutalaista lasta, 10-16 ikävuoden väliltä. Tutkimuksessa selvisi uskonnollisuudella olevan negatiivinen suhde älykkyyteen (ts. ei-uskonnolliset ovat älykkäämpiä).

4. Thomas Symington, 1935
Testasi 400 oppilaan älykkyyttä lukioissa ja kristillisissä ryhmissä. Hän totesi, "on olemassa jatkuva positiivinen suhde vapaamielisellä ajattelulla ja älyllisillä kyvyillä..."

5. Vernon Jones, 1938
Testasi 381 oppilasta, todeten "on olemassa viitteitä positiivisesta yhteydestä vapaamielisen ajattelun ja älykkyyden välillä".

6. A. R. Gilliland, 1940
Muista aikaisemmista tutkimuksista poiketen, huomasi vain "pienen tai olemattoman yhteyden älykkyyden ja jumaluskon välillä".

7. Donald Gragg, 1942
Todisti päinvastaisen yhtäläisyyden ACE testin ja Thunderstonen "reality of god" testin välillä (ts. ei-uskonnolliset ovat jälleen älykkäämpiä).

8. Brown ja Love, 1951
Denverin yliopistossa 613 mies- ja naisopiskelijaa testattiin. Keskiverto ÄO oli ei-uskovien keskuudessa 119, kun uskovilla tulos oli ainoastaan 100. Ei-uskonnollisten keskimääräinen tulos oli parempi kuin 80 % väestöstä, uskonnollisten ollessa keskitasoa. Heidän löytönsä "vahvistivat Howellsin tulosta".

9. Michael Argyle, 1958
Tuli älykkyystestisarjassaan tulokseen "vaikka älykkäät lapset pitävät vahvemmin kiinni uskonnollisista käsitteistä, he ovat myös ensimmäisiä jotka uskaltavat kyseenalaistaa uskonnon ja älykkäistä opiskelijoista erittäin harvat hyväksyvät uskonnollisia uskomuksia".

10. Jeffrey Hadden, 1963
Ei löytänyt yhteyttä älykkyyden ja arvosanojen välillä. Löytö oli poikkeava, koska GPA arvosanat ovat yleensä vahvasti kytköksissä älykkyyteen. Muut tekijät ovat saattaneet vaikuttaa Wisconsin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen.

11. Young, Dustin and Holtzman, 1966
Uskonnollisuus laski sitä mukaan kuin GPA arvosanat paranivat.

12. James Trent, 1967
Teetti kyselyn 1400 lukion päättävillä opiskelijoilla. Hän ei löytänyt suuria eroja, mutta älykkäiden opiskelijoiden osuus oli tutkimuksessa ylimitoitettu.

13. C. Plant ja E. Minium, 1967
Älykkäät opiskelijat olivat vähemmän uskonnollisia, sekä ennen että jälkeen lukion.

14. Robert Wuthnow, 1978
532 opiskelijasta, 37 % kristityistä, 58 % kristinuskon jättäneistä ja 53 % ei-uskonnollisista saavutti yli keskiverron SAT testissä. (SAT on amerikkalainen älykkyystesti)

15. Hastings ja Hoge, 1967, 1974
Tutki 200 lukiolaista, eikä löytänyt huomattavaa yhteyttä.

16. Norman Poythress, 1975
Keskiverto SAT arvosanat ovat vahvasti anti-uskonnollisilla 1148, keskiverto anti-uskonnollisilla 1119, hieman anti-uskonnollisilla 1108 ja uskonnollisilla 1022.

17. Wiebe ja Fleck, 1980
Tutki 158 mies- ja naispuolista Kanadan yliopiston opiskelijaa. Hän raportoi "ei-uskonnollisten oppilaiden olevan usein erittäin älykkäitä" ja "huomattavasti älykkäämpiä kuin uskonnollisten oppilaiden".
Muita

Pratt (1937) tutki 3 040 opiskelijaa paikallisessa osavaltion julkisessa lukiossa (uskonnollisuus mitattiin virallisen kuuluvuuden perusteella), ja totesi että "mihinkään kirkkoon kuulumattomat, saavat matalamman ACE tuloksen kuin oppilaat missä tahansa uskonnollisessa ryhmässä".

Francis (1979) (käyttäen rukoilun ja kirkkoon kuuluvuuden tiheyttä mittarina) tutki 2 272 ala-asteen opiskelijaa 9-11 ikävuoden väliltä ja totesin "ettei löytänyt minkäänlaista yhtäläisyyttä ÄO:n ja uskonnollisen käytöksen välillä, kontrolloiden vanhempien yhteiskuntaluokan".

Francis (1986) toisti vanhemman tutkimuksensa ja päätyi samoihin tuloksiin. Tutkimukseen osallistui 6 955 opiskelijaa 9-11 ikävuoden väliltä.
Oppilaitosten väliset vertailut

1. Rose Goldsen, 1952
Niiden opiskelijoiden prosentuaalinen osuus jotka uskoivat jumalaan seuraavissa yliopistoissa: Harvard 30; UCLA 32; Dartmouth 35; Yale 36; Cornell 42; Wayne 43; Weslyan 43; Michigan 45; Fisk 60; Texas 62; North Carolina 68.

2. National Review Study, 1970
Niiden opiskelijoiden prosentuaalinen osuus jotka uskovat persoonattomaan henkeen tai jumalaan seuraavissa yliopistoissa: Reed 15; Brandeis 25; Sarah Lawrence 28; Williams 36; Stanford 41; Boston U. 41; Yale 42; Howard 47; Indiana 57; Davidson 59; S. Carolina 65; Marquette 77. Marquette on uskonnollinen koulu

3. Caplovitz ja Sherrow, 1977
Kristinuskon jättäneiden osuus kasvoi 5 prosentista huonoissa kouluissa, 17 prosenttiin huippu kouluissa.

4. Niemi, Ross ja Alexander, 1978
Eliitti kouluissa, uskoa piti tärkeinä vain 26 prosenttia oppilaista. Vastaava tulos kaikkien oppilaiden kesken on 44 prosenttia.
Tutkimukset erittäin älykkäiden ryhmien keskuudessa

1. Terman, 1959
Tutki ihmisiä joiden ÄO on yli 140. Miehistä vain 10 % ja naisista 18 % olivat vahvasti uskonnollisia. 62 % miehistä ja 57 % ilmaisi uskon olevan vähäpätöinen asia, kun taas 28 % miehistä ja 23 % naisista, ilmoitti uskon olevan yhdentekevää.

2. Warren ja Heist, 1960
Ei löytänyt eroja National Merit oppineiden ryhmässä. Tutkimukseen saattoi vaikuttaa se tosiasia, ettei NM oppineita valita ÄO-arvosanan tai koulumenestyksen perusteella, vaan arvioinnissa on mukana myös lista erilaisia älykkyydestä riippumattomia suoritteita.

3. Southern ja Plant, 1968
Tutki 42 mies- ja 30 naispuolista Mensan jäsentä. Mensan jäsenet olivat keskimäärin paljon vähemmän uskonnollisia uskomuksia, kuin keskiverot amerikkalainen lukion opiskelija tai aikuinen.
Tutkijoista tehtyjä tutkimuksia

1. William S. Ament, 1927
Tarkasti silloisen Michiganin yliopiston rehtorin C. C. Littlen tutkimuksen, jonka mukaan huippu tutkijat olivat yli 40 kertaa useammin ei-uskonnollisia, verrattuna tavalliseen väestöön.

2. Lehman ja Witty, 1931
Teki tutkimuksen 1189 huippututkijalle, ja totesi että ei-uskonnollisuus on peräti 81,4 kertaa yleisempää heidän keskuudessa, kuin valtaväestön.

3. Kelley ja Fisk, 1951
Löysivät negatiivisen (-.39) yhteyden uskonnollisten arvojen ja tieteellisesti hyvien tutkimusten välillä (ts. ei-uskonnolliset ovat objektiivisempia tutkijoita). Millä tämä tieto on mitattu, on kirjoittajalle epäselvä.

4. Ann Roe, 1953
Haastatteli 64 "huippu tutkijaa, lähes kaikki jäseniä arvovaltaisessa National Academy of Science tai American Pihlosophical Society. Hän raportoi että, vaikkakin lähes kaikki heistä omasivat uskonnolliset vanhemmat ja olivat usein käyneet pyhäkoulun, 'vain kolme näistä miehistä otti usein osaa jumalanpalveluksiin. Muutama muu kävi silloin tällöin kirkossa, tai lahjoitti kirkolle rahaa jossa eivät käyneet... Kaikki muut olivat ajat sitten hylänneet uskon elämän oppaana, ja kirkolla ei ollut minkään näköistä merkitystä heidän elämässään... Muutama heistä on militantti ateisti, mutta suurinta osaa ei yksinkertaisesti kiinnosta'".

5. Francis Bello, 1954
Haastatteli ja kyseli 107 teollisuuden ulkopuolella työskentelevältä alle 40-vuotiailta tutkijoilta, joiden tutkimustuloksia vanhemmat kollegat pitivät huipputuloksina. 87 saadusta vastauksesta, 45 prosenttia kertoi olevansa "agnostikko tai ateisti", ja lisäksi 22 prosenttia kertoi, ettei kuulu mihinkään uskontoon. Ryhmän 20 parhaana pidetystä tutkijasta "niiden osuus jotka ovat ei-uskonnollisia, on selkeästi suurempi kuin koko tutkimusryhmässä".

6. Jack Chambers, 1964
Esitti kyselyn 740 amerikkalaiselle psykologille ja kemistille. Hän tuli tulokseen että "huippuluovista yksilöistä... huomattavan suuri määrä ei sympatisoinut mitään uskontoa, tai ei omannut erityistä kiinnostusta uskontoon". Huippu psykologeista peräti 40 prosenttia ei omannut kiinnostusta uskoa kohtaan, kemistien vastaava prosentti oli 16.

7. Vaughan, Smith, and Sjöberg, 1965
Lähetti kyselylomakkeen 850 yhdysvaltalaiselle psykologille, biologille, kemistille ja geologille, joiden nimet oli listattu "American Men of Science" (1955), koskien kirkkoon kuuluvuutta, kirkossa käymistä ja uskoon elämän jälkeisestä kuolemasta. 642 vastauksesta, 38,5 % eivät uskoneet kuoleman jälkeiseen elämään, kun puolestaan 31,8 % uskoi. Kuolemattomuuten uskominen oli harvinaisempaa huippu yliopistojen tutkijoiden keskuudessa, kuin niiden jotka työskentelivät valtiolle tai vähäisemmille yliopistoille. Kysely tehtiin ajankohtana jolloin yli 67 % yhdysvaltalaisista uskoi kuoleman jälkeiseen elämään, joten tutkijat olivat paljon tavallisia aikuisia epäuskonnollisempia.

8. Skeptic lehti, 1998
Julkaisi tutkimustuloksen joka vertaili uskonnollisuutta eri tieteenalojen välillä. Tavallisista kansalaisista noin 90 % uskoi jumalaan. Tutkijoista vastaava luku on keskimäärin hieman alle 40 %. Matemaatikoista hieman yli 40 % uskoo jumalaan, biologeista alle 30 %, fyysikoista vain noin 20 %.

9. Nature lehti 394:313, 2001
Esitti että viimeisemmän tutkimuksen mukaan 72 % National Academy of Sciencen jäsenistä (= huippututkijoista) on ateisteja, 21 % agnostikkoja ja vain 7 % jumalaan uskovia.
Muuta

1. Franzblau, 1934
Löysi tutkimuksessaan negatiivisen yhteyden uskonnollisuuden ja rehellisyyden kanssa (ts. ei-uskonnolliset ovat rehellisempiä).

2. Ross, 1950
Tutkimus päätyi tulokseen, jonka mukaan on suurempi todennäköisyys että ateistit ja agnostikot auttavat hätää kärsiviä, kuin että vahvasti uskonnolliset tekevät sen.

3. Hirschi ja Stark, 1969
Huomasivat että kirkossa käyvät ja kirkossa käymättömät lapset, rikkovat yhtä usein lakia.

4. Fundamentalistikristittyjen oma tutkimus, 1995
Tuli siihen tulokseen että uskovien osuus on suurempi huonosti tienaavien ja heikosti koulutettujen keskuudessa. Uskon asioita tärkeänä heikosti koulutetuista pitää 63 %, vastaavan luvun ollessa 53 % korkeasti koulutettujen keskuudessa. Yli 50 000 $ tienaavien keskuudessa vastaava prosentti on 48, kun taas alle 20 000 $ tienaavien keskuudessa prosentti on 66.

Vaikka tuloista ei suoranaisesti voida vetää johtopäätöstä älylliseen kapasiteettiin, on olemassa vahva yhteys suurten tulojen ja korkean ÄO:n välillä. Älykkyyden ja tulojen yhteyttä ei tutkimuksessa otettu esille.

5. The Barna Research Group, 1999
Selvitti avioeron yleisyyttä Yhdysvalloissa. Ryhmä huomasi että uudesti syntyneiden kristittyjen avioeroprosentti on 27 %, vastaavan ollessa tavallisilla kristityillä 24 % ja ateisteilla ainoastaan 21 %. Lisäksi selvisi, että osavaltioissa missä raamattua opetetaan eniten kouluissa ja jossa uskolla on vahva asema, on eniten avioeroja koko maassa.

6. Vankilastatistiikkaa
Suhteutettuna yhdysvaltojen väestöön, uskonnollisten ihmisten lukumäärä vankilassa on yli 40-kertainen, verrattuna ateistien määrään. Yksi mahdollinen selitys saattaa olla koulutuksella, mutta se vain vahvistaisi sen, ettei usko ole todellinen vastaus. G-7 maiden (eli maailman kehittyneimpien valtioiden) keskeisessä vertailussa on todettu että usko korreloi positiivisesti rikollisuuden määrään kanssa. Toisen maailmansodan jälkeen niissä maissa rikollisuus on vähentynyt eniten, missä uskon rooli on laskenut vahvimmin.

Skeptic lehden mukaan (vol. 6 #2 1998), useat tutkimukset korostavat että on olemassa negatiivinen korrelaatio teismin ja moraalisuuden välillä (ts. ateisteilla on keskimääräistä korkeampi moraali). Artikkelin kokoajalla ja kirjoittajalla ei valitettavasti ole tarkkaa listaa näistä tutkimuksista.
Yhteenveto

Lyhyesti: älykkäämmät ihmiset ovat useimmin ei-uskonnollisia. On olemassa suurempi todennäköisyys, ettei älykäs ihminen usko jumalaan. Uskonnollisten ihmisten keskiarvoinen ÄO on myös pienempi, kuin ei-uskonnollisten ihmisten vastaava ÄO:n keskiarvo. Tätä tulosta vahvistaa vielä lisäksi se fakta että yllä esitettävät tutkimukset on suoritettu eri metodeilla, eri ajankohtina, eri henkilöiden toimesta etc., silti tulos pysyy samana. Uskonnollisuus ei myöskään paranna avio-onnea, eivätkä uskonnolliset ihmiset toimi yhtään moraalisemmin verrattuna ei-uskonnollisiin. Nämä tiedot eivät ole mitenkään uusia, uskontososiologiassa on pitkään jo pidetty todennäköisenä että uskonnollisuus kompensoi jotain muuta heikkoa kykyä kuten "fertiliteettiä, älykkyyttä, tuloja, ulkonäköä, menestystä" etc.

Päivitetty: 05.09.2004

Muut lehdet

Yrittäjä kiitti Jumalaa

[Riitta Korhonen 8.5.2007]

Tapana on, että yritysjohto kiittää omistajia, sidosryhmiä ja työntekijöitä, mutta että Jumalaa...

Onko Jumala tärkein sidosryhmänne, toimitusjohtaja Marko Sallinen

"Lupasin Jumalalle, että kiitän häntä julkisesti, jos eräät viime kesän liiketoimet onnistuvat. Ne onnistuivat, ja täytin lupaukseni."

Keskinen Engineering on Sallisen yksin yhdessä hallituksen kanssa pyörittämä kone- ja prosessisuunnittelutoimisto. Yrityksen liikevaihto on 41 000 euroa.

Viime kesänä yritys oli kaatumaisillaan, mutta Sallinen päätti kuitenkin lunastaa itselleen yhtiön osake-enemmistön. "Kävimme kuoleman portilla. Jumala toivoi, että pääsemme sieltä pois ja niin kävi."

Kaipuu korkeimpien arvojen pariin on todellista.

Helsingin Sanomissa julkaistu ilmoitus oli Sallisen mukaan "sikakallis", noin 1 200 euroa, mutta ajoi asiansa. "Jotain ilmoitus sinussakin liikautti ."

Suomi on läpeensä luterilainen maa, mutta todistuksellinen kristillisyys on meillä vielä harvinaista. Malli tähän tulee Yhdysvalloista, jossa presidentti Georg W. Bush on menestyksellä vedonnut uskonnollisiin arvoihin ja viljellyt agitaatiopuheissaan uskonnollisia puheenparsia.

Keskinen Engineering kertoo nettisivuillaan arvomaailmansa perustuvan kristillisiin arvoihin. Keskinen Engineeringllä ei ole mitään tekemistä kuuluisamman, Pohjanmaalla vaikuttavan kauppamessias Vesa Keskisen kanssa.

Markku Sallinen kuuluu helluntaiseurakuntaan ja on mukana kristillisessä toiminnassa. "Pohjois-Karjala on hengellisissä asioissa muita maakuntia kielteisempi." Evankeliointi ei kuitenkaan kuulu yrityksen liikeideaan. "Työntekijät valitaan ammattitaidon perustella, mutta kristillisestä vakaumuksesta ei ole haittaakaan."

Valtionkirkko on kriisissä

Sallinen arvioi, että kymmenen prosenttia suomalaista on uskovaisia ja 30 prosenttia jollain lailla uskonnollisia.

"Mediassa uskovaiset ovat pilkan ja naurunteon kohteena. Esimerkiksi Yleisradio on missannut kokonaan koko kohderyhmän. Nyt uskovaiset kuuntelevat Radio Deitä ja katsovat TV 7:ää. Luulisi että nämä rahat olisivat kelvanneet Ylellekin."

Valtionkirkkomme on viittä vaille kriisissä. Sen sanoma ei vetoa. Kirkon nykyiset kanta-asiakkaat vanhenevat eikä uusia ole tullut.

Kirkosta ei ole myöskään ollut vastavoimaksi uusille uskonnoille, rahalle, työlle tai ulkonäön palvomiselle. Yrityksistä ei ole noussut valtionkirkolle tukijoita. Kristillisyys ei kuulu yritysten missioihin, vaikka valtaosa sen asiakkaista kuuluukin kirkkoon.

Kädet voi ristiä pöydän alla ja pitää uskonsa piilossa

Onko tässä esiintulossa tarkoitushakuisuutta, toimitusjohtaja Sallinen?

"Uskovaisuudessa ei ole mitään hävettävää. Ihmisten kaipuu korkeimpien arvojen pariin on todellista. Halusin osoittaa esiintulolla myös tätä."

Entisen Suomen Yhdyspankin pääjohtaja Ahti Hirvonen on iät ajat ollut uskovaisten yritysjohtajien lipunkantaja. Hesburgerin perustaja HeikkiSalmela ei ole peitellyt uskoaan ja Oulussa monet menestyvät yrittäjät ovat lestadiolaisia.

">Myös Helsinki Missio on kerännyt riveihinsä eturivin yritysjohtajia, sen hallituksessa istuvat muun muassa kolumnisti Johannes Koroma ja yrityskonsultti Kirsti Piponius.

Luterilaisia arvoja ovat työn ja auktoriteettien kunnioittaminen. Kumpaankin on voinut luottaa. Työ on palkinnut tekijäänsä ja johtajat ovat olleet kunnollisia.

Nyt hyvästä työstä voi saada palkinnoksi työttömyyden ja monet auktoriteetit ovat paljastuneet omia etujaan ajaviksi kähmijöiksi. Kirkko taas on osoittautunut huonoksi työnantajaksi ja suvaitsemattomaksi työpaikaksi.

"Mediassa uskovaiset ovat pilkan ja naurunteon kohteena. Esimerkiksi Yleisradio on missannut kokonaan koko kohderyhmän. Nyt uskovaiset kuuntelevat Radio Deitä ja katsovat TV 7:ää. Luulisi että nämä rahat olisivat kelvanneet Ylellekin."

Valtionkirkkomme on viittä vaille kriisissä. Sen sanoma ei vetoa. Kirkon nykyiset kanta-asiakkaat vanhenevat eikä uusia ole tullut.

Kirkosta ei ole myöskään ollut vastavoimaksi uusille uskonnoille, rahalle, työlle tai ulkonäön palvomiselle. Yrityksistä ei ole noussut valtionkirkolle tukijoita. Kristillisyys ei kuulu yritysten missioihin, vaikka valtaosa sen asiakkaista kuuluukin kirkkoon.

Missä viipyvät Suomen ylellisyysvessat?

Yritäpä löytää julkinen vessa Helsingistä. Jos sinulla on eturauhasvika, voit jotua virtsaamaan housuihisi ja pahimmassa tapauksessa virtsa virtaa munuaisiin ja kuolet muutaman päivän päästä. Kokonaan toisin asiat ovat Jenkkilässä, josta alla oleva lehtileike kertoo.

Tekniikka ja Talous/Uratie 10.5.2007
Mika Horelli, New York

Amerikkalaiseen cate­ ring- ja juhlabisnekseen on viime vuosina ilmestynyt uusi mutta sitäkin merkittävämpi palvelu, siirrettävät luksusvessat.

Yritykset maksavat tuhansia dollareita ulkoilmatilaisuudesta toiseen kiertäville kokeille, tar­joilijoille, kukkie nasettelijoillele, muusikoille, paperilyhtyjen ripustelijoille ja muille seremo­niamestareille.

Pari - kolme tonnia illalta mak­savat käymälät istuvat hyvin sa­maan välttämättömien elämyspalvelujen sarjaan.

Alalle erikoistuneet yrityk­set ovat kehitelleet vessoja, jot­ka parhaimmillaan hakkaavat mennen tullen prameudessaan tavallisten väliportaan johtajien kotoiset käymälät.

Muun muassa arizonalaisen ProEM - yhtiön siirrettävissä käymälöissä on aitojen kukkien lisäksi upottavat kokolattiama tot ja ti­lauksesta valmistetut marmori­set pesualtaat ja tietenkin mark­kinoiden mukavimmiksi kehutut Kohlerin vessanpöntöt.

Vaatimattomamman Ambassador-mallin vuokra on l 700 dollaria illassa. Presidential - malli maksaa l 895 dollaria.

Vielä paremmaksi panee Santa Claritassa Kaliforniassa toimiva Vanity Suite. Trailerivessassa on art deco -sisustuksen ohella muun muassa taulutelevisiot. Pikkulan 3 000 dollarin iltavuokraan sisältyy henkilökunta.

Miesten puolella pyyheliinan ojentajan virkapukuna on smok­ki. Yhtiön mukaan malli suun­niteltiin alun perin Vanity Fair -lehden Oscar-juhlia varten.

Jotta arki ei kuitenkaan unoh­tuisi, Yhdysvalloissa järjestetään myös tavallisten ihmisten tapah­tumia, joista löytyvät välttämät­tömimmät käymäläpalvelut.

Suurin osa tilapäisistä vessois­ta on edelleen työmaiden nur­kissa tai ulkoilmatapahtumissa nähtäviä muovipömpeleitä. Niiden vuokra on 60 taalaa päivässä.

Toivotut seuraukset

Matti Härry Metro – lehdessä 2.5.2007

Miksi vappuna tehtyjä po­liittisia lupauksia ei täy­tetä? Ovatko edustajamme patologisia va­lehtelijoita tai unohtavatko he kauniit puheensa heti päästyään valtaan? Jou­tuvatko he vastustuksen takia vesittä­mään useimmat hyvät hankkeensa, toteuttaakseen edes jotkut niistä? Tai joutuvatko he talouden muutos­ten tai kansainvälisen kehityksen vuoksi luopumaan vilpittömistä tavoitteistaan? Eh­kä kaikilla näillä on vaikutuksensa.

Toisenlainen selitys ilmiölle löytyy tarkastelemal­la tapaa, jolla päätösten vaikutuksia arvioidaan. Lu­pausten tekijät voivat yrittää muuttaa asioita, mut­ta laskea väärin muutosten seuraukset. Usein syynä on se, että he ajattelevat enemmän päätöstensä toi­vottua kuin todellista vaikutusta.

Sekä henkilökohtaisten että poliittisten valin­tojen arvoa voidaan punnita niiden seurausten perusteella. Jos tekoni tuottaa minulle ja muille vain hyviä asioita, se on luultavasti oi­kea. Jos se tuottaa vain pahoja asioita, se on luultavasti väärä. Jos se tuottaa kumpiakin, tar­kastelua on jatkettava kunnes tilanne selkiytyy. Poliittisilla päätöksillä on sekä hyviä että huonoja tuotoksia.

Valintojen kaikkia seurauk­sia ei voi ennustaa. Mikäli hä­tistän kärpäsen ikkunasta ulos, se voi lentää pyöräi­lijän silmään ja aiheuttaa liikenneonnettomuuden. Mutta vaikka viranomaiset saisivat selville tämän syiden ja vaikutusten ketjun, minua; tuskin asetet­taisiin syytteeseen turmasta.

Valintojen seurauksille voi kuitenkin määrittää todennäköisyyksiä. Mikäli heitän ikkunasta kadulle television, se voi aiheuttaa vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle. Vaikka tarkoitukseni oli vain päästää kärpänen ulos, minua pidettäisiin luultavasti vas­tuussa vahingosta. Toivottuun tulokseen vetoami­nen ei vapauta minua taakasta.

Poliitikkojen lupaukset perustuvat pää­tösten toivottuihin seurauksiin. Verojen alennuksilla ja korotuksilla, elämänta­pojen rajoituksilla, kaupunkien ja maaseudun elinvoimaisuuden tukitoimilla ja monenmoisilla energiaratkaisuilla halutaan olevan vain hyviä seurauksia. Useimmissa tapauksissa haa­ve ei perustu tietoon ratkaisun todennäköisistä vai­kutuksista.

Tämä selittää osaltaan sen, miksi poliitikkojen lupaukset jäävät tyhjiksi. He lupaavat saada kiusal­liset kärpäset ulos talosta aiheuttamatta vahinkoa kenellekään. Mutta odottamaton liikenneturma saa päättäjät hädissään sulkemaan ikkunan ennen kuin työ on viety loppuun. Joskus taas he pitävät televisi­on käyttöä parhaana ratkaisuna. Silloin tehtävästä suoriudutaan mutta ei välttämättä ilman vahinko­ja. Lupaukset on muotoiltu niin että sen paremmin pelokkaat kuin pelottavatkaan päättäjät eivät voi toteuttaa niitä kokonaisuudessaan.

Tietoa Suomen ateistiyhdistyksen sivustoilta

Ateistien ehdotus lukion elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi

Ateistien ehdotus perusasteen elämänkatsomustiedon opetus­suunni­tel­mak­si 

Ateistifilosofi Pertti Lindforsin juhlakirja on ilmestynyt

Bill ja Melinda Gates’in säätiö antoi yli 10 miljoonaa dollaria Discovery Institute’lle, “älykkään suunnittelun jumalatodistuksen” propagandaan

Edvard Westermarck: Siveys ja kristinusko

Esitelmä ateismista 30.10.2003

Esitelmä posthumanismista 16.2.2004

Islam ja naiset

Jumalanpilkkasakot Suomessa

Lausunto uskonnonvapauskomitean  mietinnöstä

Lausunto vihkimisoikeuden laajentamisesta

Lavanam on terrorism

Lavanam: Let all of us search for new means

Lavanam's open letter to Naxalite (Maoist) friends

Ortodoksipappi aiheutti Suomessa naisen kuoleman ja peri hänen omaisuutensa

Rolf Lagerborg (1907) Kristinuskon opetusta vai maallista siveys­kasvatusta

Tunnettuja ”älykkään suunnittelun jumalatodistuksen” kannattajia ja vastustajia

Tätä Helsingin Sanomat ei julkaissut

Wikipedia ateisteja vastaan

Write to Lavanam


Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedon oppikirjat

http://www.dlc.fi/~etkirja

Huomaa: Oppikirjat on kokonaisuudessaan uudistettu!


Aikuistumiskoulu:

Oikeustietoa

http://www.finlex.fi/ Oikeusministeriön lakitietokanta

Järjestötietoa

Atheist Alliance on järjestö, jonka jäsen Suomen Ateistiyhdistys on. Se on järjestö, joka koostuu itsenäisistä demokraattisista ateistijärjestöistä. Järjestöllä on laajat linkkivalikoimat ja paljon aineistoa.

American Atheists on järjestö, joka ajaa ateistien oikeuksia Yhdysvalloissa.

AtheistNet on ateistien kohtaamispaikka netissä.

Uskonnottomat juhlapuhujat ry tarjoaa puhujapalveluja uskonnottomiin juhliin.

http://www.ateismi.fi Suomalaisen ateismin aatteellinen kotisivu

http://www.ateistit.fi Pääkaupunkiseudun ateistien kotisivu

Keskusteluryhmiä

alt.atheism Ateistit keskustelevat keskenään ja väittelevät eri uskontojen edustajien kanssa. Monta leipaaa artikkelia päivässä.

sfnet.keskustelu.uskonnottomuus on ryhmä uskonnottomille.

Darwinin 200. syntymäpäivä on helmikuun 12. vuonna 2009.


Suomen Ateistiyhdistys ry

Puheenjohtaja Erkki Hartikainen

Käsityöläisentie 17 A 1
00750 Helsinki
Puhelin: 040 565 1271

Sähköposti: etkirja@dlc.fi

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen
ateismin määritelmä:

  • ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa
Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.
  • teismi on väite: jumalaa tai jumalia on olemassa
  • deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä
Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

  • ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

© 2007 Suomen Ateistiyhdistys ry
Taustakuva Kimmo Sundström